:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แจ้งขอย้ายพื้นที่การปฏิบัติงานของบุคลากรจ้างเหมาบริการฯ
วัน เวลา ส่ง 25 ก.ย. 256116:55:05
จาก กลุ่มอำนวยการ
ถึง (รหัสผู้รับ) -01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25
ที่ ศธ 0210.91/ว 1944

เรียน  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทุกอำเภอ


           สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ขอให้ท่านแจ้งบุคลากรจ้างเหมาบริการฯ ที่มีความประสงค์ขอย้ายพื้นที่ปฏิบัติงานส่งแบบคำร้อง.....  รายละเอียดดังเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1