20 ต.ค. 2560    การเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานราชการ (เดชอุดม)  กลุ่มอำนวยการ รับ
20 ต.ค. 2560    เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (โขงเจียม)  กลุ่มอำนวยการ รับ
20 ต.ค. 2560    แจ้งให้บุคลากรจ้างเหมาเอกชนดำเนินการของส่วนราชการ งบดำเนินงานผลผลิตที่ 4 และ 5  กลุ่มอำนวยการ รับ
20 ต.ค. 2560    ด่วนที่สุด ขอข้อมูลผลการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2560  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
20 ต.ค. 2560    ด่วนที่สุด ขอสำรวจข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ภาวะยากลำบ  กลุ่มอำนวยการ รับ
19 ต.ค. 2560    ขอแจ้งประชาสัมพันธ์แผนกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2561  กลุ่มอำนวยการ รับ
19 ต.ค. 2560    มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติงานนอกพื้นที่กำหนดในสัญญา  กลุ่มอำนวยการ รับ
19 ต.ค. 2560    ด่วนที่สุด ขอเชิญออกปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย รับ
19 ต.ค. 2560    ส่งตัวพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล  กลุ่มอำนวยการ รับ
19 ต.ค. 2560    แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการช่วยเหลือสถานศึกษาประสบภัยพิบัติฯ  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย รับ
18 ต.ค. 2560    มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติงานนอกพื้นที่กำหนดในสัญญา กรณีข้ามจังหวัด (ศรีเมืองใหม่)  กลุ่มอำนวยการ รับ
18 ต.ค. 2560    ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
18 ต.ค. 2560    ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาทางไกล  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
17 ต.ค. 2560    การแบ่งกลุ่มงานของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (เพิ่มเติม)  กลุ่มอำนวยการ รับ
17 ต.ค. 2560    การเสนอชื่อแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ชุมชน  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
16 ต.ค. 2560    ขออนุมัติไปราชการ จังหวัดกรุงเทพมหานคร  กลุ่มอำนวยการ รับ
16 ต.ค. 2560    การรับเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน แบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)  กลุ่มอำนวยการ รับ
13 ต.ค. 2560    แจ้งเลื่อนการประชุมชี้แจ้ง(ร่าง)นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2561  กลุ่มอำนวยการ รับ
12 ต.ค. 2560    เชิญชวนร่วมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560  กลุ่มอำนวยการ รับ
12 ต.ค. 2560    การประเมินระดับการรู้หนังสือ ของนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
11 ต.ค. 2560    ปรับแผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ บัญชี "พักเบิกเงินอุดหนุน"  กลุ่มอำนวยการ รับ
11 ต.ค. 2560    ขอเชิญประชุมชี้แจง(ร่าง) นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  กลุ่มอำนวยการ รับ
11 ต.ค. 2560    การรายงานผลการดำเนินโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริ ภายใต้โครงการปวงประชาเป็นสุข ด้วยพระบา  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย รับ
10 ต.ค. 2560    ข้อมูลบุคลากรเพื่อเป็นวิทยากรและพี่เลี้ยงการดำเนินการบำบัดฟื้นฟูฯในรูปแบบ “จิตสังคมบำบัด”  กลุ่มอำนวยการ รับ
10 ต.ค. 2560    รายงานผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
10 ต.ค. 2560    ขอเชิญประชุมชี้แจง(ร่าง)นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  กลุ่มอำนวยการ รับ
09 ต.ค. 2560    ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาอุปสมบท และบวชเนกขัมมะศิลจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระป  กลุ่มอำนวยการ รับ
06 ต.ค. 2560    การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับ สำหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
06 ต.ค. 2560    การรายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ปีงบประมาณ 2560  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
06 ต.ค. 2560    ติดตามการรายงานข้อมูลการคัดเลือกบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบ ปี ๒๕๖๐  กศ.อัธยาศัย รับ
06 ต.ค. 2560    ผลการประเมินผู้เรียน ตามโครงการจัดการศึกษาทางไกล หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ฯ  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
05 ต.ค. 2560    แนวทางการปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปฏิบัติงานพนักงานราชการ กรณีข้ามจังหวัด  กลุ่มอำนวยการ รับ
04 ต.ค. 2560    ด่วนที่สุด การอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลฯ  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย รับ
04 ต.ค. 2560    แจ้งสมาชิกสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมประจำป  กลุ่มอำนวยการ รับ
04 ต.ค. 2560    เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  กลุ่มยุทธศาสตร์และฯ รับ
03 ต.ค. 2560    การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับผู้เรียนที่ออกจากระบบโรงเรียนกลางคัน  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
03 ต.ค. 2560    ขอนำส่งแผ่นปลิวประชาสัมพันธ์โครงการ “สิทธิพิเศษสมาชิก กบข. ทรูมูฟเอช”  กลุ่มอำนวยการ รับ
03 ต.ค. 2560    การจำหน่ายสมุดบันทึก (ไดอารี่2561)  กลุ่มอำนวยการ รับ
03 ต.ค. 2560    การจัดกิจกรรมเนื่องในวันธงชาติไทย และวันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย  กลุ่มอำนวยการ รับ
02 ต.ค. 2560    ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพ  กลุ่มอำนวยการ รับ
02 ต.ค. 2560    ขอเชิญประชุมประจำเดือน สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี  กลุ่มอำนวยการ รับ
28 ก.ย. 2560    ขอข้อมูลเพื่อจัดทำสมุดบันทึก (ไดอารี่) ประจำปี 2561  กลุ่มอำนวยการ รับ
26 ก.ย. 2560    การรายงานการใช้ในเสร็จรับเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  กลุ่มอำนวยการ รับ
26 ก.ย. 2560    สรุปรายงานการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560  กลุ่มนิเทศติดตามและฯ รับ
25 ก.ย. 2560    โครงการเพลงกราวกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย การนันทนาการ และการแสดง  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย รับ
23 ก.ย. 2560    ติดตามทวงถามลูกหนี้เงินยืมราชการค้างชำระ  กลุ่มอำนวยการ รับ
22 ก.ย. 2560    แนวทางการปฏิบัติในการจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  กลุ่มอำนวยการ รับ
22 ก.ย. 2560    การทบทวนและปรับปรุงแก้ไขหนังสือเรียน กศน.รายวิชาบังคับและรายวิชาเลือก  กลุ่มอำนวยการ รับ
22 ก.ย. 2560    การกำหนดราคาอ้างอิงและการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในการจัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียนรายวิชาบังคับ และ  กลุ่มอำนวยการ รับ
22 ก.ย. 2560    สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดิจิทัล  กลุ่มนิเทศติดตามและฯ รับ
21 ก.ย. 2560    ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  กศ.อัธยาศัย รับ
21 ก.ย. 2560    โครงการ "ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด"ตามพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  กศ.อัธยาศัย รับ
20 ก.ย. 2560    ขออนุมัติเดินทางไปต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์  กลุ่มอำนวยการ รับ
20 ก.ย. 2560    แจ้งให้บุคลากรจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ งบผลผลิตที่ 4 ผลผลิตที่5 เข้าเสนอราคา  กลุ่มอำนวยการ รับ
20 ก.ย. 2560    ขอเชิญร่วมเปิดงานประชาสัมพันธ์เพลงไว้อาลัยและเพลงประชาสัมพันธ์ กศน.ทั่วประเทศ  กลุ่มอำนวยการ รับ
20 ก.ย. 2560    ขอเชิญประชุม(นาเยีย)  กลุ่มอำนวยการ รับ
20 ก.ย. 2560    ขอเชิญประชุม(ตระการพืชพล)  กลุ่มอำนวยการ รับ
20 ก.ย. 2560    การส่งเสริมให้ ปี 2561 เป็น “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน”  กลุ่มอำนวยการ รับ
20 ก.ย. 2560    ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค  กลุ่มอำนวยการ รับ
19 ก.ย. 2560    แจ้งให้บุคลากรจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ ครู ปวช. ครู ศรช และครูผู  กลุ่มอำนวยการ รับ
19 ก.ย. 2560    รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  กลุ่มยุทธศาสตร์และฯ รับ
18 ก.ย. 2560    ข้อมูลครูตำรวจ D.A.R.E. ตำรวจประสานโรงเรียน และตำรวจผู้รับผิดชอบโครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา (  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
18 ก.ย. 2560    การรายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ไตรมาสที่ 4  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
18 ก.ย. 2560    การของบประมาณงบอุดหนุนรายหัวฯ สำหรับคนพิการ ปี 61  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
15 ก.ย. 2560    แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบวิชาเลือกเสรี  กลุ่มนิเทศติดตามและฯ รับ
15 ก.ย. 2560    อนุญาตให้ข้าราชการเข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทย  กลุ่มอำนวยการ รับ
15 ก.ย. 2560    อนุญาตให้ข้าราชการเข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทย  ผู้ดูแลระบบ รับ
15 ก.ย. 2560    การตรวจสอบพัสดุประจำปี 2560  กลุ่มอำนวยการ รับ
15 ก.ย. 2560    แผนการใช้เงินอุดหนุนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญชี "พักเบิกเงินอุดหนุน"  กลุ่มยุทธศาสตร์และฯ รับ
15 ก.ย. 2560    แนวนโยบายในการขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ