19 ก.พ. 2561    ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม  กลุ่มอำนวยการ รับ
19 ก.พ. 2561    เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ ของสำ  กลุ่มอำนวยการ รับ
19 ก.พ. 2561    เรื่อง ส่งบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการนักบริหารยุทธศาสตร์ระดับกลาง/สูง  กลุ่มอำนวยการ รับ
19 ก.พ. 2561    ขอข้อมูลผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเก็บข้อมูลสนับสนุนการตรวจราชการ  กลุ่มนิเทศติดตามและฯ รับ
19 ก.พ. 2561    สรุปข้อมูลนักศึกษาที่เข้าสอบ NNET ครั้งที่ 2/2560  กลุ่มนิเทศติดตามและฯ รับ
19 ก.พ. 2561    นิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและรองรับการตรวจราชการ ปี 2561  กลุ่มนิเทศติดตามและฯ รับ
19 ก.พ. 2561    แผนพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-2564  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
16 ก.พ. 2561    ขอเรียนเชิญร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด จังหวัดอุบลราชธานี (ปักกลด)  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย รับ
16 ก.พ. 2561    ขอความอนุเคราะห์บุคลากร เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ (หลักส  กลุ่มอำนวยการ รับ
16 ก.พ. 2561    ส่งตัวจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ตำแหน่ง ครู ปวช.  กลุ่มอำนวยการ รับ
15 ก.พ. 2561    สำรวจความต้องการอัตราจ้างเหมาบริการ เพื่อสรรหาในการจัดจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ตำแห  กลุ่มอำนวยการ รับ
15 ก.พ. 2561    ตรวจรับงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมเกรียงไกรฯ งวดที่ 2  กลุ่มอำนวยการ รับ
15 ก.พ. 2561    ขอเชิญร่วมประชุมการสรรหาบุคลากรในสังกัดเพื่อขอรับรางวัล "กศน.เกียรติยศ ประจำปี 2560"  กลุ่มอำนวยการ รับ
15 ก.พ. 2561    ขอเปลี่ยนวัน เวลา เสนอรายชื่ิอเพื่อขอรับรางวัล "กศน.เกียรติยศ ประจำปี 2560"  กลุ่มอำนวยการ รับ
14 ก.พ. 2561    ขอเชิญร่วประชุมการสรรหาบุคลากรในสังกัดเพื่อรับรางวัล "กศน.เกียรติยศ ประจำปี 2560"  กลุ่มอำนวยการ รับ
14 ก.พ. 2561    รางวัล "กศน.เกียรติยศ ประจำปี 2560"  กลุ่มอำนวยการ รับ
14 ก.พ. 2561    ติดตาม การรายงานผลการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้การดำเนินงานจัดทำบัญชีครัวเรือน 2561  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
14 ก.พ. 2561    การสั่งจองวัตถุมงคลรูปเหมือนพระพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์ฯ และเหรียญนวโลหะ  กลุ่มอำนวยการ รับ
14 ก.พ. 2561    การจัดประชุมสัมสนมประชาสัมพันธ์ กสจ.สมาชิก  กลุ่มอำนวยการ รับ
13 ก.พ. 2561    สำรวจแหล่งเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่และภูมิปัญญาท้องถิ่น กศน.ตำบล  กศ.อัธยาศัย รับ
13 ก.พ. 2561    การส่งเสริมกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์เฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาเนื่องในเทศกาลวันวาเลนไ  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย รับ
13 ก.พ. 2561    ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การรับนักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
13 ก.พ. 2561    ซักซ้อมแนวทางการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกบังคับของผู้เรียนที่มีการเทียบโอนผลการเรียน  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
13 ก.พ. 2561    การประเมินผลงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดนาเสพติดและอบายมุข รางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. ปีการศึกษา 2560  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย รับ
13 ก.พ. 2561    ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ไตรมาสที่ 1/2561)  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย รับ
12 ก.พ. 2561    เชิญบุคลากรร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS61  กลุ่มยุทธศาสตร์และฯ รับ
12 ก.พ. 2561    ขอเชิญเข้าร่วมบรรณาธิการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบ รายวิชาเลือก ภาคเรียน 2/2560  กลุ่มนิเทศติดตามและฯ รับ
09 ก.พ. 2561    แจ้งกำหนดการรับ-ส่ง NNET  กลุ่มนิเทศติดตามและฯ รับ
09 ก.พ. 2561    แนวปฏิบัติในการส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัดสำนักงาน กศน  กลุ่มอำนวยการ รับ
08 ก.พ. 2561    เรียน ผอ.กศน.อำเภอพิบูลมังสาหาร  กลุ่มอำนวยการ รับ
08 ก.พ. 2561    เรียน ผอ.กศน.อำเภอตระการพืชผล  กลุ่มอำนวยการ รับ
08 ก.พ. 2561    ด่วนที่สุด การจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบ ๒๕๐ ปี แห่งการสถาปนากรุงธนบุรี  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย รับ
08 ก.พ. 2561    ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาลงพื้นที่สำรวจและจัดเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาสังคมรายครัวเรือน  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย รับ
08 ก.พ. 2561    การประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
08 ก.พ. 2561    แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการสอบเทียบระดับการศึกษาครั้งที่ 2/2560  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
08 ก.พ. 2561    แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและขอเชิญเข้าร่วมโครงการ  กลุ่มนิเทศติดตามและฯ รับ
07 ก.พ. 2561    แจ้งเข้าดำเนินงานโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย รับ
07 ก.พ. 2561    การประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ TK Forum ๒๐๑๘  กศ.อัธยาศัย รับ
07 ก.พ. 2561    ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คลิปวีดีโอเรื่อง “การเมืองสำคัญกับชีวิตของเราอย่างไร”  กลุ่มอำนวยการ รับ
07 ก.พ. 2561    ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่๓๒  กลุ่มอำนวยการ รับ
07 ก.พ. 2561    ขอส่งมติการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐  กลุ่มอำนวยการ รับ
07 ก.พ. 2561    ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ๙ มาตรฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐  กลุ่มอำนวยการ รับ
07 ก.พ. 2561    ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี ๒๕๖๑  กลุ่มอำนวยการ รับ
07 ก.พ. 2561    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัวแทนศูนย์สอบและประกาศแต่งตั้งคณะทำงานการสอบ NNET ครั้งที่ 2/2560  กลุ่มนิเทศติดตามและฯ รับ
06 ก.พ. 2561    รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยว  กลุ่มอำนวยการ รับ
06 ก.พ. 2561    ขอความร่วมมือจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย รับ
06 ก.พ. 2561    การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  กลุ่มอำนวยการ รับ
06 ก.พ. 2561    ด่วนที่สุด ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กลุ่มอำนวยการ รับ
06 ก.พ. 2561    ซักซ้อมการทำบัตรประจำตัวนักศึกษา  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
06 ก.พ. 2561    ซักซ้อมความเข้าใจการแต่งตั้งนายทะเบียนของหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษาน  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
05 ก.พ. 2561    จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุฯ  กลุ่มยุทธศาสตร์และฯ รับ
05 ก.พ. 2561    ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร "โครงการครูดี คนดี ครู 4G ศักดิ์ศรี กศน."  กลุ่มอำนวยการ รับ
05 ก.พ. 2561    ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ หมายเลข 6 กอ 3726 กทม.  กลุ่มอำนวยการ รับ
05 ก.พ. 2561    สำรวจข้อมูลการเช่าใช้อินเตอร์เน็ตครั้งที่ 2 เพื่อจัดสรรงบประมาณในการเช่าใช้  กลุ่มนิเทศติดตามและฯ รับ
05 ก.พ. 2561    จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 งบบริหารจัดการขยะมูลฝอย  กลุ่มยุทธศาสตร์และฯ รับ
05 ก.พ. 2561    ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศส.ปชต.จังหวัดอุบลราชธานี  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย รับ
02 ก.พ. 2561    จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 ค่าจัดการเรียนการสอนฯ พัฒนาผู้เรียน ครั้งที่2  กลุ่มยุทธศาสตร์และฯ รับ
02 ก.พ. 2561    ด่วนที่สุด ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาดฯ  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย รับ
02 ก.พ. 2561    ด่วนที่สุด รางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. ปีการศึกษา 2560  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย รับ
02 ก.พ. 2561    การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันฯ  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย รับ
02 ก.พ. 2561    ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการป้องกันและลดความเส  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย รับ
02 ก.พ. 2561    ด่วน ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย รับ
02 ก.พ. 2561    ประกาศคัดเลือกบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบ ระดับจังหวัด ประจำปี 2560  กศ.อัธยาศัย รับ
01 ก.พ. 2561    ขอแจ้งเลื่อนการประชุมชี้แจงการดำเนินงานจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)  กลุ่มอำนวยการ รับ
01 ก.พ. 2561    ขอแจ้งเลื่อนประชุมประจำเดือน  กลุ่มอำนวยการ รับ
01 ก.พ. 2561    การรับ-ส่งข้อสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
01 ก.พ. 2561    เชิญตรวจกระดาษคำตอบแบบทดสอบเทียบระดับการศึกษาครั้งที่ ๒/๒๕๖๐  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
01 ก.พ. 2561    ขอความร่วมมือออกหลักฐานประกอบการพิจารณาเงินทุนการศึกษาของกองทัพบก  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
31 ม.ค. 2561    ด่วน ขอเชิญชวนหน่วยงานของท่านร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย รับ
31 ม.ค. 2561    ด่วน การจัดกิจกรรมชุมนุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศส.ปชต. และประกวด ศส.ปชต.ดีเด่น ระดับจังหวัด  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย รับ