21 ส.ค. 2560    ขอเชิญร่วมโครงการสรุปผลการดำเนินงาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีง  กลุ่มอำนวยการ รับ
21 ส.ค. 2560    การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อน  กลุ่มอำนวยการ รับ
21 ส.ค. 2560    ตรวจรับงานก่อสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอเดชอุดมพร้อมอุปกรณ์  กลุ่มอำนวยการ รับ
21 ส.ค. 2560    แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดประชุมปฏฺิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี เพื่อบริหารจัดการและการเรียนรู้  กลุ่มอำนวยการ รับ
21 ส.ค. 2560    การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพลังงาน และดูงานเชิงประจักษ์ภายในประเทศ  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
21 ส.ค. 2560    แจ้งกำหนดการรับแบบทดสอบ ส่งกระดาษคำตอบ การสอบ N-NET ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  กลุ่มนิเทศติดตามและฯ รับ
21 ส.ค. 2560    รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  กลุ่มยุทธศาสตร์และฯ รับ
18 ส.ค. 2560    ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม  กลุ่มอำนวยการ รับ
18 ส.ค. 2560    ด่วนที่สุด การดำเนินกิจกรรมพิธีมอบป้ายหมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบฯ  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย รับ
18 ส.ค. 2560    ขอเชิญประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่  กลุ่มอำนวยการ รับ
17 ส.ค. 2560    ขอเชิญอบรมโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อเสมือนจริงแบบปฏิสัมพันท์โดยใช้เทคโนโลยีเป็นจร  กลุ่มนิเทศติดตามและฯ รับ
16 ส.ค. 2560    เชิญประชุมปฏิบัตการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการและการเรียนรู้  กลุ่มอำนวยการ รับ
16 ส.ค. 2560    ขอเชิญประชุม โครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
16 ส.ค. 2560    ด่วน การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้สถานศึกษาคุณธรรม  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย รับ
16 ส.ค. 2560    ด่วนที่สุด การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)  กลุ่มอำนวยการ รับ
15 ส.ค. 2560    การน้อมนำพระราชกระแสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอด  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย รับ
15 ส.ค. 2560    แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนนการประเมินผลการปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการฯ ผ4 ผ5 (แก้ไข)  กลุ่มอำนวยการ รับ
15 ส.ค. 2560    ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี”  กลุ่มอำนวยการ รับ
15 ส.ค. 2560    ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี”  ผู้ดูแลระบบ รับ
15 ส.ค. 2560    ด่วนที่สุด ขอแจ้งบัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่าง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติ่ม)  กลุ่มอำนวยการ รับ
15 ส.ค. 2560    ด่วนที่สุด กำหนดการฝึกอบรมการะัฒนาข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนว  กลุ่มอำนวยการ รับ
15 ส.ค. 2560    ด่วนที่สุด แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน  กลุ่มอำนวยการ รับ
15 ส.ค. 2560    พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน.ประจำปี 2560  กลุ่มอำนวยการ รับ
15 ส.ค. 2560    การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (กศน.อำเภอเขื่องใน,กศน.อำเภอเดชอุดม)  กลุ่มอำนวยการ รับ
15 ส.ค. 2560    การดำเนินกิจกรรมพิธีมอบป้ายหมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ ตามโครงการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยฯ  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย รับ
15 ส.ค. 2560    ขอเชิญบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมระหว่างเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2560  กลุ่มอำนวยการ รับ
13 ส.ค. 2560    เรียน ผอ.กศน.อำเภอวารินชำราบ  กลุ่มอำนวยการ รับ
13 ส.ค. 2560    เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองอุบลราชธานี  กลุ่มอำนวยการ รับ
12 ส.ค. 2560    แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนนการประเมินผลการปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการฯ ตำแหน่ง ครู  กลุ่มอำนวยการ รับ
12 ส.ค. 2560    แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนนการประเมินผลการปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการฯ ผ4 ผ5  กลุ่มอำนวยการ รับ
11 ส.ค. 2560    ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลฯ  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย รับ
11 ส.ค. 2560    รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี ๒๕๖๐ รอบที่ ๓  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
11 ส.ค. 2560    เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองอุบลราชธานี  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
10 ส.ค. 2560    ด่วนที่สุด การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  กลุ่มอำนวยการ รับ
10 ส.ค. 2560    ด่วนที่สุด การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 (วารินชำร  กลุ่มอำนวยการ รับ
10 ส.ค. 2560    ด่วนมาก การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกและสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง  กลุ่มอำนวยการ รับ
10 ส.ค. 2560    ด่วนที่สุด ขอเชิญบุคลากรและสถานศึกษาในสังกัดรับชมรายการ "การมอบนโยบายการสอนประวัติศาสตร์ไทยฯ  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย รับ
10 ส.ค. 2560    การสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังห  กลุ่มอำนวยการ รับ
10 ส.ค. 2560    ด่วนที่สุด รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย รับ
09 ส.ค. 2560    กำหนดการพิธีเปิดคาราวาน "บรรณสัญจร" (ฺBook Voyage) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  กศ.อัธยาศัย รับ
09 ส.ค. 2560    รายการดีที่น่าสนใจ  กศ.อัธยาศัย รับ
09 ส.ค. 2560    ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครโครงการ Home Pro Young Talent (ทวิภาคี)  กลุ่มอำนวยการ รับ
09 ส.ค. 2560    ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ปีการศึกษา 2561  กลุ่มอำนวยการ รับ
09 ส.ค. 2560    โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน  กลุ่มอำนวยการ รับ
09 ส.ค. 2560    ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กลุ่มอำนวยการ รับ
09 ส.ค. 2560    รายละเอียดการประเมินศักยภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.  กลุ่มอำนวยการ รับ
09 ส.ค. 2560    ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการบริหารงานพัสดุ  กลุ่มอำนวยการ รับ
09 ส.ค. 2560    แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการสอบเทียบระดับการศึกษา  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
09 ส.ค. 2560    รายงานผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อสาธารณชน ระดับจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2560  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย รับ
09 ส.ค. 2560    การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู  กลุ่มอำนวยการ รับ
08 ส.ค. 2560    แจ้งเลื่อนเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 "  กลุ่มอำนวยการ รับ
08 ส.ค. 2560    ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเข้าร่วมอบรม  กลุ่มอำนวยการ รับ
08 ส.ค. 2560    ขอเชิญร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บ  กลุ่มอำนวยการ รับ
08 ส.ค. 2560    การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2560  กลุ่มอำนวยการ รับ
08 ส.ค. 2560    การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  กลุ่มอำนวยการ รับ
08 ส.ค. 2560    ด่วนที่สุด เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  กลุ่มยุทธศาสตร์และฯ รับ
08 ส.ค. 2560    เรียน ผอ.กศน.อำเภอดอนมดแดง  กลุ่มอำนวยการ รับ
08 ส.ค. 2560    เรียน ผอ.กศน.อำเภอม่วงสามสิบ  กลุ่มอำนวยการ รับ
08 ส.ค. 2560    ขอเชิญประชุม  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
08 ส.ค. 2560    เรียน ผอ.กศน.อำเภอกุดข้าวปุ้น เขมราฐ เขื่องใน พิบูลมังสาหาร สิรินธร และสว่างวีระวงศ์  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
08 ส.ค. 2560    ขอความอนุเคราะห์ร่วมบูรณาการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนเพียงหลวง  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย รับ
08 ส.ค. 2560    ด่วนมาก ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโครงการโลกที่เหมาะสมสำหรับเด็ก  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย รับ
08 ส.ค. 2560    สำรวจบุคลากรเข้าร่วมโครงการสรุปผลการดำเนินงาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธาน  กลุ่มอำนวยการ รับ
07 ส.ค. 2560    การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (งบลงทุน) ค่าซ่อมและปรับปรุงห้องสมุดประชาชน  กลุ่มอำนวยการ รับ
07 ส.ค. 2560    ด่วนที่สุด การดำเนินการตาม "โครงการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี"  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย รับ
07 ส.ค. 2560    ด่วน การรายงานผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย รับ
07 ส.ค. 2560    ด่วนที่สุด การตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.)  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย รับ
07 ส.ค. 2560    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนครั้งที่ ๑ ปี 256  กลุ่มนิเทศติดตามและฯ รับ
07 ส.ค. 2560    อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร”แนวทางการบริหารความเสี่ยงการประเมินผลการควบคุมภายในและการป้อง  กลุ่มอำนวยการ รับ
06 ส.ค. 2560    ขอความอนุเเคราะห์ "ตู้รับบริจาคหนังสือบรรณสัญจร"  กศ.อัธยาศัย รับ