21 ส.ค. 2560     รายงานผลการขับเคลื่อนแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ  กศน.อำเภอตระการพืชผล    รับ
21 ส.ค. 2560     แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อเสมือนจริงแบบปฏิสัมพันธ์โดยใช้ เทคโนโลยีค  กศน.อำเภอม่วงสามสิบ    รับ
21 ส.ค. 2560     ตอบรับพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน.ประจำปี ๒๕๖๐(เพิ่มเติม)  กศน.อำเภอสิรินธร    รับ
21 ส.ค. 2560     การขับเคลื่อนแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ  กศน.อำเภอกุดข้าวปุ้น    รับ
21 ส.ค. 2560     รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี 2560  กศน.อำเภอน้ำขุ่น    รับ
21 ส.ค. 2560     การขับเคลื่อนแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ  กศน.อำเภอวารินชำราบ    รับ
21 ส.ค. 2560     ขอส่งแนวทางการจัดกิจกรรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  กศน.อำเภอตาลสุม    รับ
21 ส.ค. 2560     แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อเสมือนจริงแบบปฏิสัมพันธ์โดยใช้ เทคโนโลยีความ  กศน.อำเภอเดชอุดม    รับ
21 ส.ค. 2560     ขออนุมัติไปราชการ  กศน.อำเภอเดชอุดม    รับ
21 ส.ค. 2560     ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กศน.อำเภอสำโรง    รับ
21 ส.ค. 2560     ผู้เข้าร่วมโครงการสรุปผลการดำเนินงาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดอุบลราชธานี  กศน.อำเภอศรีเมืองใหม่    รับ
20 ส.ค. 2560     รายงานความก้าวหน้า การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์และการปลูกดอกดาวเรืองประจำสัปดาห์ที่ ๗  กศน.อำเภอศรีเมืองใหม่    รับ
20 ส.ค. 2560     การดำเนินกิจกรรมพิธีมอบป้ายหมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ ตามโครงการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตย  กศน.อำเภอนาเยีย    รับ
20 ส.ค. 2560     การขับเคลื่อนแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ  กศน.อำเภอนาเยีย    รับ
20 ส.ค. 2560     ขอส่งแนวทางการจัดกิจกรรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี ๒๕๖๐  กศน.อำเภอนาเยีย    รับ
19 ส.ค. 2560     ขออนุญาตไปราชการโดยใช้รถรับจ้างเหมา และโดยสารเครื่องบิน  กศน.อำเภอวารินชำราบ    รับ
18 ส.ค. 2560     ตอบรับพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน.ประจำปี ๒๕๖๐  กศน.อำเภอสิรินธร    รับ
18 ส.ค. 2560     การขับเคลื่อนแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อป้องกันประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ  กศน.อำเภอดอนมดแดง    รับ
18 ส.ค. 2560     การดำเนินกิจกรรมพิธีมอบป้ายหมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ ตามโครงการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตย  กศน.อำเภอเดชอุดม    รับ
18 ส.ค. 2560     การขับเคลื่อนแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ  กศน.อำเภอเขมราฐ    รับ
18 ส.ค. 2560     ส่งแบบสำรวจบุคลากรเข้าร่วมโครงการสรุปผลการดำเนินงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  กศน.อำเภอโขงเจียม    รับ
18 ส.ค. 2560     การดำเนินกิจกรรมพิธีมอบป้ายหมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ ตามโครงการส่งเสริมสร้างความรู้ ประชาธิปไตยการเล  กศน.อำเภอนาจะหลวย    รับ
18 ส.ค. 2560     รายงานผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  กศน.อำเภอกุดข้าวปุ้น    รับ
18 ส.ค. 2560     ขอส่งแบบรายงานการจัดกิจกรรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี ๒๕๖๐  กศน.อำเภอสว่างวีระวงศ์    รับ
18 ส.ค. 2560     ส่งแบบสำรวจผู้เข้าร่วมโครงการสรุปผลการดำเนินงาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหว  กศน.อำเภอเดชอุดม    รับ
18 ส.ค. 2560     แก้ไข ส่งแบบรายงานการจัดกิจกรรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำปี ๒๕๖๐  กศน.อำเภอวารินชำราบ    รับ
18 ส.ค. 2560     รายงานแผนผนึกกำลังฯ  กศน.อำเภอพิบูลมังสาหาร    รับ
18 ส.ค. 2560     การดำเนินกิจกรรมพิธีมอบป้ายหมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ ตามโครงการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตย  กศน.อำเภอโขงเจียม    รับ
18 ส.ค. 2560     ส่งแบบตอบรับพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน. ประจำปี ๒๕๖๐  กศน.อำเภอนาตาล    รับ
18 ส.ค. 2560     การขับเคลื่อนแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ  กศน.อำเภอโขงเจียม    รับ
18 ส.ค. 2560     การขับเคลื่อนแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ  กศน.อำเภอนาตาล    รับ
18 ส.ค. 2560     สำรวจบุคลากรเข้าร่วมโครงการสรุปผลการดำเนินงาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดอุบลราชธ  กศน.อำเภอพิบูลมังสาหาร    รับ
18 ส.ค. 2560     โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน และการปลูกดอกดาวเรือง ในงานพระราชพิธีถวาย ดอกไม  กศน.อำเภอบุณฑริก    รับ
18 ส.ค. 2560     ส่งแบบสำรวจผู้เข้าร่วมโครงการสรุปผลการดำเนินงาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธ  กศน.อำเภอเหล่าเสือโก้ก    รับ
18 ส.ค. 2560     ขอส่งแนวทางการจัดกิจกรรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี ๒๕๖๐  กศน.อำเภอน้ำยืน    รับ
18 ส.ค. 2560     การดำเนินกิจกรรมมอบป้ายไม่ขายเสียงต้นแบบ  กศน.อำเภอน้ำขุ่น    รับ
18 ส.ค. 2560     ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการสรุปผลการดำเนินงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ 2560  กศน.อำเภอน้ำขุ่น    รับ
18 ส.ค. 2560     การขับเคลื่อนแผนผลึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ  กศน.อำเภอสิรินธร    รับ
18 ส.ค. 2560     ส่งแบบสำรวจบุคคลากรเข้าร่วมโครงการสรุปผลการดำเนินงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๐  กศน.อำเภอน้ำยืน    รับ
18 ส.ค. 2560     การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (งบลงทุน) ค่าซ่อมและปรับปรุงห้องสมุดประชาชน  กศน.อำเภอโพธิ์ไทร    รับ
18 ส.ค. 2560     ส่งแบบรายงานการจัดกิจกรรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำปี ๒๕๖๐  กศน.อำเภอวารินชำราบ    รับ
18 ส.ค. 2560     ส่งแบบสำรวจผู้เข้าร่วมโครงการสรุปผลการดำเนินงาน  กศน.อำเภอนาตาล    รับ
18 ส.ค. 2560     ส่งแบบตอบรับพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน. ประจำปี 2560  กศน.อำเภอเดชอุดม    รับ
18 ส.ค. 2560     โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน และการปลูกดอกดาวเรือง  กศน.อำเภอโขงเจียม    รับ
18 ส.ค. 2560     การขับเคลื่อนแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ  กศน.อำเภอเดชอุดม    รับ
17 ส.ค. 2560     การขับเคลื่อนแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ  กศน.อำเภอศรีเมืองใหม่    รับ
17 ส.ค. 2560     แบบสำรวจผู้เข้าร่วมโครงการสรุปผลการดำเนินงาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดอุบลราชธา  กศน.อำเภอนาจะหลวย    รับ
17 ส.ค. 2560     ส่งรายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560  กศน.อำเภอตระการพืชผล    รับ
17 ส.ค. 2560     การขับเคลื่อนแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ  กศน.อำเภอสว่างวีระวงศ์    รับ
17 ส.ค. 2560     รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อน โครงการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี  กศน.อำเภอโขงเจียม    รับ
16 ส.ค. 2560     รายงานการขับเคลื่อนแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ  กศน.อำเภอน้ำขุ่น    รับ
16 ส.ค. 2560     ขอส่งแนวทางการจัดกิจกรรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี ๒๕๖๐  กศน.อำเภอเขมราฐ    รับ
16 ส.ค. 2560     ส่งแบบสำรวจผู้เข้าร่วมโครงการสรุปผลการดำเนินงาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหว  กศน.อำเภอม่วงสามสิบ    รับ
16 ส.ค. 2560     รายงานการจัดกิจกรรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ระยะที่ 3  กศน.อำเภอตระการพืชผล    รับ
16 ส.ค. 2560     ส่งแนวทางการจัดกิจกรรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี ๒๕๖๐  กศน.อำเภอสิรินธร    รับ
16 ส.ค. 2560     รายงานข้อมูลจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2545 (ปรับปรุง 2546)  กศน.อำเภอกุดข้าวปุ้น    รับ
16 ส.ค. 2560     รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อน “โครงการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% ในพื้นที่จังหวัด อุบลราชธานี”  กศน.อำเภอดอนมดแดง    รับ
16 ส.ค. 2560     การมอบเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน. ประจำปี ๒๕๖๐  กศน.อำเภอเขื่องใน    รับ
16 ส.ค. 2560     ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการนักศึกษา กศน.ครั้งที่ ๙  กศน.อำเภอนาจะหลวย    รับ
16 ส.ค. 2560     ขอส่งแบบรายงานการจัดกิจกรรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี 2560  กศน.อำเภอโขงเจียม    รับ
16 ส.ค. 2560     รายงานผลการขับเคลื่อนแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ  กศน.อำเภอเขื่องใน    รับ
16 ส.ค. 2560     การขับเคลื่อนแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ  กศน.อำเภอบุณฑริก    รับ
16 ส.ค. 2560     รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี 2560  กศน.อำเภอกุดข้าวปุ้น    รับ
16 ส.ค. 2560     การดำเนินการตามโครงการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100% ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี  กศน.อำเภอกุดข้าวปุ้น    รับ
16 ส.ค. 2560     สำรวจบุคลากรเข้าร่วมโครงการสรุปผลการดำเนินงาน การศึกษานอกระบบและการศึกษษตามอัธยาศัย จังหวัดอุบลราชธา  กศน.อำเภอกุดข้าวปุ้น    รับ
15 ส.ค. 2560     รายงานผลการการจัดกิจกรรมโครงการเพิ่มระสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝ่อย ประจำปี 2560  กศน.อำเภอนาจะหลวย    รับ
15 ส.ค. 2560     ขอส่งแนวทางการจัดกิจกรรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี ๒๕๖๐  กศน.อำเภอศรีเมืองใหม่    รับ
15 ส.ค. 2560     กรอกข้อมูลเชิงปริมาณ “โครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ ๒๕๖๐”  กศน.อำเภอศรีเมืองใหม่    รับ
15 ส.ค. 2560     การขับเคลื่อนแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อป้องกันประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ  กศน.อำเภอนาจะหลวย    รับ
15 ส.ค. 2560     ขอส่งแนวทางการจัดกิจกรรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี ๒๕๖๐  กศน.อำเภอบุณฑริก    รับ
15 ส.ค. 2560     ส่งข้อมูล การขับเคลื่อนแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ  กศน.อำเภอม่วงสามสิบ    รับ
15 ส.ค. 2560     แบบรายงานผลการขับเคลื่อนแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ  กศน.อำเภอโพธิ์ไทร    รับ
15 ส.ค. 2560     ขอส่งแบบรายงานการจัดกิจกรรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี ๒๕๖๐  กศน.อำเภอสำโรง    รับ
15 ส.ค. 2560     ขอส่งแบบรายงานการจัดกิจกรรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี ๒๕๖๐  กศน.อำเภอม่วงสามสิบ    รับ
15 ส.ค. 2560     ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กศน.อำเภอโพธิ์ไทร    รับ
15 ส.ค. 2560     ขอส่งแนวทางการจัดกิจกรรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำปี ๒๕๖๐  กศน.อำเภอเหล่าเสือโก้ก    รับ
15 ส.ค. 2560     รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูล ประจำปี 2560  กศน.อำเภอเขื่องใน    รับ
15 ส.ค. 2560     ส่งแบบรายงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  กศน.อำเภอพิบูลมังสาหาร    รับ
15 ส.ค. 2560     ขอส่งแนวทางการจัดกิจกรรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี ๒๕๖๐  กศน.อำเภอโพธิ์ไทร    รับ
15 ส.ค. 2560     ขอส่งแบบรายงานการจัดกิจกรรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  กศน.อำเภอนาตาล    รับ
15 ส.ค. 2560     ส่งแบบสำรวจบุคลากรร่วมโครงการสรุปผลการดำเนินงาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธ  กศน.อำเภอสิรินธร    รับ
15 ส.ค. 2560     เร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ (แก้ไขเพิ่มเติม)  กศน.อำเภอนาตาล    รับ
15 ส.ค. 2560     ขอส่งแบบรายงานการจัดกิจกรรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี ๒๕๖๐  กศน.อำเภอดอนมดแดง    รับ
15 ส.ค. 2560     รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อน “โครงการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% ในพื้นที่จังหวัด อุบลราชธานี”  กศน.อำเภอบุณฑริก    รับ
15 ส.ค. 2560     โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน และการปลูกดอกดาวเรือง  กศน.อำเภอโขงเจียม    รับ
15 ส.ค. 2560     ขอส่งแนวทางการจัดกิจกรรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี ๒๕๖๐  กศน.อำเภอเดชอุดม    รับ
14 ส.ค. 2560     รายงานความคืบหน้าโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานและการปลูกดอกดาวเรือง สัปดาห์ที่๖  กศน.อำเภอศรีเมืองใหม่    รับ
14 ส.ค. 2560     เร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐  กศน.อำเภอศรีเมืองใหม่    รับ
14 ส.ค. 2560     โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน และการปลูกดอกดาวเรือง ในงานพระราชพิธีถวาย ดอกไม  กศน.อำเภอนาตาล    รับ
14 ส.ค. 2560     เร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐  กศน.อำเภอนาตาล    รับ
13 ส.ค. 2560     เร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560  กศน.อำเภอวารินชำราบ    รับ
11 ส.ค. 2560     ส่งแบบสำรวจผู้เข้าร่วมโครงการสรุปผลการดำเนินงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานีประจำปีงบประมาณ 2560  กศน.อำเภอตระการพืชผล    รับ
11 ส.ค. 2560     รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อน “โครงการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% ในพื้นที่จังหวัด อุบลราชธานี”  กศน.อำเภอพิบูลมังสาหาร    รับ
11 ส.ค. 2560     สรุปข้อมูลการขออนุมัติไปราชการและการลาของพนักงานราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560  กศน.อำเภอตระการพืชผล    รับ
11 ส.ค. 2560     การดำเนินการตาม “โครงการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ % ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี”  กศน.อำเภอสว่างวีระวงศ์    รับ
11 ส.ค. 2560     รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อน โครงการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐%ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี  กศน.อำเภอนาตาล    รับ
11 ส.ค. 2560     โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานและการปลูกดอกดาวเรืองในงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์พระรา  กศน.อำเภอเหล่าเสือโก้ก    รับ
11 ส.ค. 2560     ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เวที “สานพลังภาคีเครือข่ายสร้างเสริมศักยภาพ  กศน.อำเภอตาลสุม    รับ
11 ส.ค. 2560     ส่งแบบสำรวจผู้เข้าโครงการสรุปผลการดำเนินงาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด  กศน.อำเภอตาลสุม    รับ
11 ส.ค. 2560     สำรวจบุคลากรเข้าร่วมโครงการสรุปผลการดำเนินงาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด  กศน.อำเภอโพธิ์ไทร    รับ