19 ก.พ. 2561     ขอส่งแบบรายงานการจัดกิจกรรมและแผนการดำเนินการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำ  กศน.อำเภอสำโรง    รับ
19 ก.พ. 2561     (แก้ไข)ส่งแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน ค่ากิจกรรมพั  กศน.อำเภอศรีเมืองใหม่    รับ
19 ก.พ. 2561     รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้การดำเนินงานการทำบัญชีครัวเรือน ๒๕๖๑  กศน.อำเภอเดชอุดม    รับ
19 ก.พ. 2561     สำรวจความต้องการอัตราจ้างเหมาบริการ เพื่อสรรหาในการจัดจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน ของส่วนร  กศน.อำเภอเขมราฐ    รับ
19 ก.พ. 2561     ซักซ้อมความเข้าใจการแต่งตั้งนายทะเบียนของหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน ส่งเสริมการศึกษา  กศน.อำเภอสำโรง    รับ
19 ก.พ. 2561     สำรวจความต้องการอัตราจ้างเหมาบริการ เพื่อสรรหาในการจัดจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน  กศน.อำเภอกุดข้าวปุ้น    รับ
19 ก.พ. 2561     ส่งคำสั่งแต่งตั้งนายทะเบียน  กศน.อำเภอนาจะหลวย    รับ
19 ก.พ. 2561     ส่งแผนการใช้จ่ายงบประมาณงบเงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  กศน.อำเภอพิบูลมังสาหาร    รับ
19 ก.พ. 2561     ซักซ้อมความเข้าใจการแต่งตั้งนายทะเบียนของหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษ  กศน.อำเภอม่วงสามสิบ    รับ
19 ก.พ. 2561     การสั่งจองวัตถุมงคลรูปเหมือนพระพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์ฯ และเหรียญนวโลหะ  กศน.อำเภอม่วงสามสิบ    รับ
19 ก.พ. 2561     สำรวจความต้องการอัตราจ้างเหมาบริการ เพื่อสรรหาในการจัดจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน ของส่วนราชการ ตำแ  กศน.อำเภอม่วงสามสิบ    รับ
19 ก.พ. 2561     ส่งแบบแบบตอบรับกิจกรรมลงพื้นที่สำรวจและจัดเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมรายครัวเรือน  กศน.อำเภอเหล่าเสือโก้ก    รับ
19 ก.พ. 2561     ซักซ้อมความเข้าใจการแต่งตั้งนายทะเบียนของหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษา  กศน.อำเภอน้ำขุ่น    รับ
19 ก.พ. 2561     การส่งเสริมกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์เฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาเทศกาลวันวาเลนไทน์  กศน.อำเภอตาลสุม    รับ
19 ก.พ. 2561     ซักซ้อมความเข้าใจการแต่งตั้งนายทะเบียนของหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษาน  กศน.อำเภอตาลสุม    รับ
19 ก.พ. 2561     ส่งคำสั่งแต่งตั้งนายทะเบียน  กศน.อำเภอนาเยีย    รับ
19 ก.พ. 2561     การส่งเสริมกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์เฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เทศกาลวันวาเลนไทน์  กศน.อำเภอบุณฑริก    รับ
19 ก.พ. 2561     ส่งแบบสำรวจความต้องการอัตราจ้างเหมาบริการ เพื่อสรรหาในการจัดการจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินการของส่วนรา  กศน.อำเภอสำโรง    รับ
19 ก.พ. 2561     ส่งแบบสำรวจความต้องการอัตราจ้างเหมาบริการ เพื่อสรรหาในการจัดจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน ของส่วนราชก  กศน.อำเภอพิบูลมังสาหาร    รับ
19 ก.พ. 2561     แบบรายงานผลการดำเนินการมาตรการเฝ้าระวังเหตุการณ์ช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์  กศน.อำเภอกุดข้าวปุ้น    รับ
19 ก.พ. 2561     ตอบรับการเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติกาจัดทำข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ (DMIS61) แก้ไข  กศน.อำเภอกุดข้าวปุ้น    รับ
19 ก.พ. 2561     แจ้งการรายงานตัว ตำแหน่ง ครู ปวช.  กศน.อำเภอเดชอุดม    รับ
19 ก.พ. 2561     การส่งเสริมกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์เฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  กศน.อำเภอสำโรง    รับ
19 ก.พ. 2561     การสำรวจความต้องการอัตราการจ้างเหมาบริการ เพื่อสรรหาในการจัดจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน ฯ  กศน.อำเภอเขื่องใน    รับ
17 ก.พ. 2561     ส่งแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภ  กศน.อำเภอศรีเมืองใหม่    รับ
16 ก.พ. 2561     ขอความอนุเคราะห์วิทยากร  กศน.อำเภอนาเยีย    รับ
16 ก.พ. 2561     ส่งแผนการดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  กศน.อำเภอเหล่าเสือโก้ก    รับ
16 ก.พ. 2561     ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ(DMIS๖๑)  กศน.อำเภอตาลสุม    รับ
16 ก.พ. 2561     การจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบ 250 ปี แห่งการสถาปนากรุงธนบุรี  กศน.อำเภอเดชอุดม    รับ
16 ก.พ. 2561     แบบรายงานผลการดำเนินการมาตรการเฝ้าระวังเหตุการณ์ช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์  กศน.อำเภอนาตาล    รับ
16 ก.พ. 2561     ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ(DMIS๖๑)  กศน.อำเภอเดชอุดม    รับ
16 ก.พ. 2561     เรียน ผู้อำนวย กศน.อำเภอตระการพืชผล  กศน.อำเภอโพธิ์ไทร    รับ
16 ก.พ. 2561     เรียน ผู้อำนวย กศน.อำเภอตระการพืชผล  กศน.อำเภอโพธิ์ไทร    รับ
16 ก.พ. 2561     ส่งรายชื่อบุคลากรร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ (DMIS๖๑)  กศน.อำเภอสิรินธร    รับ
16 ก.พ. 2561     ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองอุบลราชธานี  กศน.อำเภอเดชอุดม    รับ
16 ก.พ. 2561     ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี  กศน.อำเภอเดชอุดม    รับ
16 ก.พ. 2561     เชิญบุคลากรร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ (DMIS๖๑)  กศน.อำเภอน้ำยืน    รับ
15 ก.พ. 2561     เรียนผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกุดข้าวปุ้น  กศน.อำเภอตระการพืชผล    รับ
15 ก.พ. 2561     ส่งการส่งเสริมกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์เฝ้าระวังปับหาความพฤตินักเรียนและนักศึกษาเนื่องในวันเทศกาลวันเวน  กศน.อำเภอดอนมดแดง    รับ
15 ก.พ. 2561     เรียนผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขมราฐ  กศน.อำเภอตระการพืชผล    รับ
15 ก.พ. 2561     เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนาตาล  กศน.อำเภอตระการพืชผล    รับ
15 ก.พ. 2561     เรียนผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพธิ์ไทร (ขอความอนุเคราะห์กรรมการตัดสินกีฬา)  กศน.อำเภอตระการพืชผล    รับ
15 ก.พ. 2561     เรียนผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพธิ์ไทร  กศน.อำเภอตระการพืชผล    รับ
15 ก.พ. 2561     การตอบรับนักศึกษาลงพื้นที่สำรวจและจัดเก็บข้อมุลผู้ประสบปัญหาสังคมรายครัวเรือน  กศน.อำเภอเขื่องใน    รับ
15 ก.พ. 2561     ส่งคำสั่งแต่งตั้งนายทะเบียนสถานศึกษา  กศน.อำเภอดอนมดแดง    รับ
15 ก.พ. 2561     ขอส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ(DMIS61)  กศน.อำเภอดอนมดแดง    รับ
15 ก.พ. 2561     รายงานลการดำเนินการมาตรการเฝ้าระวังเหตุการณ์ช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์  กศน.อำเภอนาจะหลวย    รับ
15 ก.พ. 2561     ส่งแบบรายงานผลการดำเนินมาตรการเฝ้าระวังเหตุการณ์ช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์  กศน.อำเภอพิบูลมังสาหาร    รับ
15 ก.พ. 2561     การส่งเสริมกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์เฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  กศน.อำเภอโพธิ์ไทร    รับ
15 ก.พ. 2561     การแต่งตั้งนายทะเบียน  กศน.อำเภอเขื่องใน    รับ
15 ก.พ. 2561     เชิญบุคลากรร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ(DMIS๖๑)  กศน.อำเภอโพธิ์ไทร    รับ
15 ก.พ. 2561     รางวัล “กศน.เกียรติยศ ประจำปี 2560”  กศน.อำเภอม่วงสามสิบ    รับ
15 ก.พ. 2561     การส่งเสริมกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์เฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาเนื่องในเทศกาล วันวาเลน  กศน.อำเภอม่วงสามสิบ    รับ
15 ก.พ. 2561     ตอบรับกิจกรรมลงพื้นที่สำรวจและจัดเก็บข้อมูลผู้ปัญหาทางสังคมรายครัวเรือน  กศน.อำเภอกุดข้าวปุ้น    รับ
15 ก.พ. 2561     ตอบรับการเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติกาจัดทำข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ (DMIS61)  กศน.อำเภอกุดข้าวปุ้น    รับ
14 ก.พ. 2561     ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาลงพื้นที่สำรวจและจัดเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาสังคมรายครัวเรือน  กศน.อำเภอโพธิ์ไทร    รับ
14 ก.พ. 2561     ส่งแบบตอบรับรายชื่อนักศึกษาลงพื้นที่สำรวจและจัดเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาสังคมรายครัวเรือน  กศน.อำเภอนาจะหลวย    รับ
14 ก.พ. 2561     ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมระชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลเพื่อการบรหารจัดการ (DMIS ๖๑)  กศน.อำเภอนาจะหลวย    รับ
14 ก.พ. 2561     การส่งเสริมกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์เฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาเนื่องในเทศกาลวันวาเลนไ  กศน.อำเภอโขงเจียม    รับ
14 ก.พ. 2561     ส่งแบบตอบรับรายชื่อบุคลากรร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ (DMIS๖๑)  กศน.อำเภอศรีเมืองใหม่    รับ
14 ก.พ. 2561     ส่งรายชื่อบุคลากรร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลเพื่อการบิหารจัดการ (DMIS๖๑)  กศน.อำเภอทุ่งศรีอุดม    รับ
14 ก.พ. 2561     ส่งแบบตอบรับรายชื่อนักศึกษาลงพื้นที่สำรวจและจัดเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาสังคมรายครัวเรือน  กศน.อำเภอโขงเจียม    รับ
14 ก.พ. 2561     ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ (DMIS)  กศน.อำเภอนาตาล    รับ
14 ก.พ. 2561     ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศส.ปชต. จังหวัดอุบลราชธานี  กศน.อำเภอนาจะหลวย    รับ
14 ก.พ. 2561     ส่งแบบตอบรับรายชื่อนักศึกษาลงพื้นที่สำรวจและจัดเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาสังคมรายครัวเรือน  กศน.อำเภอสำโรง    รับ
14 ก.พ. 2561     ขอเชิญบุคลากรร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ (DMIS๖๑)  กศน.อำเภอเขมราฐ    รับ
14 ก.พ. 2561     แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร "ครูดี คนดี ครู ๔ G ศักดิ์ศรี กศน." (เพิ่มเติม)  กศน.อำเภอสิรินธร    รับ
14 ก.พ. 2561     ส่งแบบตอบรับรายชื่อนักศึกษาลงพื้นที่สำรวจและจัดเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาสังคมรายครัวเรือน  กศน.อำเภอนาเยีย    รับ
14 ก.พ. 2561     ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ(DMIS๖๑)  กศน.อำเภอนาเยีย    รับ
14 ก.พ. 2561     ขอเชิญบุคลากรร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ (DMIS๖๑)  กศน.อำเภอโขงเจียม    รับ
14 ก.พ. 2561     ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ(DMIS๖๑)  กศน.อำเภอเหล่าเสือโก้ก    รับ
13 ก.พ. 2561     ครูศูนย์การเรียนชุมชนขอลาออก  กศน.อำเภอศรีเมืองใหม่    รับ
13 ก.พ. 2561     ขอจ้างพนักงานบริการ  กศน.อำเภอเขมราฐ    รับ
13 ก.พ. 2561     ขอเชิญบุคลากรร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ (DMIS ๖๑)  กศน.อำเภอสว่างวีระวงศ์    รับ
13 ก.พ. 2561     ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศส.ปชต. จังหวัดอุบลราชธานี (เพิ่มเติม)  กศน.อำเภอนาจะหลวย    รับ
13 ก.พ. 2561     ขอเชิญบุคลากรร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ (DMIS61)  กศน.อำเภอสำโรง    รับ
13 ก.พ. 2561     ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการสูบบุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา  กศน.อำเภอสำโรง    รับ
13 ก.พ. 2561     เชิญบุคลากรร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ (DMIS61)  กศน.อำเภอม่วงสามสิบ    รับ
13 ก.พ. 2561     ส่งทะเบียนรายชื่อหมู่บ้านไม่ขายเสียงโดย ศส.ปชต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  กศน.อำเภอม่วงสามสิบ    รับ
13 ก.พ. 2561     การตอบรับการร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ  กศน.อำเภอเขื่องใน    รับ
12 ก.พ. 2561     ส่งรายชื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร “โครงการครูดี คนดี ครู ๔G ศักดิ์ศรี กศน.”  กศน.อำเภอตาลสุม    รับ
12 ก.พ. 2561     ส่งแบบตอบรับรายชื่อนักศึกษาลงพื้นที่สำรวจและจัดเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาสังคมรายครัวเรือน  กศน.อำเภอม่วงสามสิบ    รับ
12 ก.พ. 2561     ส่งรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา  กศน.อำเภอโขงเจียม    รับ
12 ก.พ. 2561     (แก้ไข)ส่งแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ (ไตรมาส๑-๒)  กศน.อำเภอศรีเมืองใหม่    รับ
12 ก.พ. 2561     ส่งรายชื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร “โครงการครูดี คนดี ครู ๔G ศักดิ์ศรี กศน.”  กศน.อำเภอศรีเมืองใหม่    รับ
12 ก.พ. 2561     ขอความร่วมมือจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการสูบบุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา  กศน.อำเภอดอนมดแดง    รับ
12 ก.พ. 2561     ตอบรับหนังสือ “กว่าจะได้นั่งบัลลังก์ศาล”  กศน.อำเภอม่วงสามสิบ    รับ
11 ก.พ. 2561     การสั่งข้อสอบรายวิชาเลือกประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  กศน.อำเภอโขงเจียม    รับ
09 ก.พ. 2561     ตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร โครงการครูดี คนดี ครู 4G ศักดิ์ศรี กศน.  กศน.อำเภอนาจะหลวย    รับ
09 ก.พ. 2561     ส่งรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา  กศน.อำเภอศรีเมืองใหม่    รับ
09 ก.พ. 2561     จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการ  กศน.อำเภอตาลสุม    รับ
09 ก.พ. 2561     ส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรโครงการครูดี คนดี ครู 4G ศักดิ์ศรี กศน.      รับ
09 ก.พ. 2561     ส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรโครงการครูดี คนดี ครู 4G ศักดิ์ศรี กศน.  กศน.อำเภอตระการพืชผล    รับ
09 ก.พ. 2561     เรียนผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกุดข้าวปุ้น  กศน.อำเภอตระการพืชผล    รับ
09 ก.พ. 2561     (แก้ไข)ส่งแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ (ไตรมาส๑-๒)  กศน.อำเภอศรีเมืองใหม่    รับ
09 ก.พ. 2561     ขอความร่วมมือจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการสูบบุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา  กศน.อำเภอกุดข้าวปุ้น    รับ
09 ก.พ. 2561     ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร"โครงการครูดี คนดี ครู4G ศักดิ์ศรีกศน."  กศน.อำเภอวารินชำราบ    รับ
09 ก.พ. 2561     ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร “โครงการครูดี คนดี ครู 4 G ศักดิ์ศรี กศน.”  กศน.อำเภอสว่างวีระวงศ์    รับ
09 ก.พ. 2561     ส่งข้อมูลจำนวนข้อสอบรายวิชาเลือกภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  กศน.อำเภอสำโรง    รับ
09 ก.พ. 2561     ส่งสรุปไปราชการผู้อำนวยการ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอม  กศน.อำเภอม่วงสามสิบ    รับ