22 ต.ค. 2560     การเสนอชื่อแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ชุมชน  กศน.อำเภอศรีเมืองใหม่    รับ
22 ต.ค. 2560     ส่งข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ภาวะยากลำบากประจำปีงบประม  กศน.อำเภอศรีเมืองใหม่    รับ
22 ต.ค. 2560     ส่งข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ภาวะยากลำบากประจำปีงบประม  กศน.อำเภอโขงเจียม    รับ
21 ต.ค. 2560     ส่งข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ภาวะยากลำบาก ประจำปีงบปร  กศน.อำเภอบุณฑริก    รับ
20 ต.ค. 2560     ส่งข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ภาวะยากลำบาก ประจำปีงบปร  กศน.อำเภอนาตาล    รับ
20 ต.ค. 2560     การเสนอชื่อแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ชุมชน(แก้ไข)  กศน.อำเภอวารินชำราบ    รับ
20 ต.ค. 2560     สำรวจข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ภาวะยากลำบาก ระจำีงบระม  กศน.อำเภอนาจะหลวย    รับ
20 ต.ค. 2560     ส่งข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ภาวะยากลำบาก ประจ  กศน.อำเภอโพธิ์ไทร    รับ
20 ต.ค. 2560     การเสนอชื่อแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ชุมชน  กศน.อำเภอพิบูลมังสาหาร    รับ
20 ต.ค. 2560     ส่งการเสนอชื่อแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลฯ  กศน.อำเภอทุ่งศรีอุดม    รับ
20 ต.ค. 2560     การเสนอชื่อแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ชุมชน  กศน.อำเภอเหล่าเสือโก้ก    รับ
20 ต.ค. 2560     ขออนุญาตไปราชการ  กศน.อำเภอศรีเมืองใหม่    รับ
20 ต.ค. 2560     ส่งรายงานผลการประเมินเทียบระดับการศึกษาครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  กศน.อำเภอเขมราฐ    รับ
20 ต.ค. 2560     แจ้งส่งตัวพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล  กศน.อำเภอตาลสุม    รับ
20 ต.ค. 2560     การเสนอชื่อแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ชุมชน  กศน.อำเภอนาตาล    รับ
20 ต.ค. 2560     รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  กศน.อำเภอสำโรง    รับ
20 ต.ค. 2560     การเสนอชื่อแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ชุมชน  กศน.อำเภอม่วงสามสิบ    รับ
20 ต.ค. 2560     การเสนอชื่อแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ชุมชน  กศน.อำเภอโขงเจียม    รับ
19 ต.ค. 2560     การเสนอชื่อแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ชุมชน  กศน.อำเภอวารินชำราบ    รับ
19 ต.ค. 2560     ขออนุมัติไปราชการ  กศน.อำเภอเดชอุดม    รับ
19 ต.ค. 2560     การเสนอชื่อแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ชุมชน  กศน.อำเภอสิรินธร    รับ
19 ต.ค. 2560     เสนอชื่อแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ชุมชน  กศน.อำเภอตระการพืชผล    รับ
19 ต.ค. 2560     แผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ บัญชี "พักเบิกเงินอุดหนุน" แก้ไขเพิ่มเติม  กศน.อำเภอสว่างวีระวงศ์    รับ
19 ต.ค. 2560     ขอลาออกจากตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ  กศน.อำเภอนาเยีย    รับ
19 ต.ค. 2560     การเสนอชื่อแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ชุมชน  กศน.อำเภอสำโรง    รับ
19 ต.ค. 2560     แจ้งรายงานตัวพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล  กศน.อำเภอม่วงสามสิบ    รับ
19 ต.ค. 2560     การเสนอชื่อแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ชุมชน  กศน.อำเภอน้ำยืน    รับ
19 ต.ค. 2560     การเสนอชื่อแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ชุมชน  กศน.อำเภอน้ำขุ่น    รับ
18 ต.ค. 2560     การเสนอชื่อแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ชุมชน  กศน.อำเภอบุณฑริก    รับ
18 ต.ค. 2560     การเสนอชื่อแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ชุมชน  กศน.อำเภอโพธิ์ไทร    รับ
18 ต.ค. 2560     การเสนอชื่อแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ชุมชน  กศน.อำเภอสว่างวีระวงศ์    รับ
18 ต.ค. 2560     แผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ บัญชี "พักเบิกเงินอุดหนุน"  กศน.อำเภอสว่างวีระวงศ์    รับ
18 ต.ค. 2560     แจ้งการลาออกจากตำแหน่งครูประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ครู ปวช)  กศน.อำเภอศรีเมืองใหม่    รับ
18 ต.ค. 2560     การเสนอชื่อแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ชุมชน  กศน.อำเภอเดชอุดม    รับ
18 ต.ค. 2560     ขอความอนุเคราะห์ชุดนิทรรศการ  กศน.อำเภอดอนมดแดง    รับ
18 ต.ค. 2560     รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  กศน.อำเภอน้ำยืน    รับ
18 ต.ค. 2560     การเสนอชื่อแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ชุมชน  กศน.อำเภอกุดข้าวปุ้น    รับ
17 ต.ค. 2560     รายงานกิจกรรม ศธ.ปลูกป่า รวมใจทำดีเพื่อพ่อ  กศน.อำเภอนาเยีย    รับ
17 ต.ค. 2560     ส่งแผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญชี “เบิกพักเงินอุดหนุน”(แก้ไขเพิ่มเติม)  กศน.อำเภอนาเยีย    รับ
17 ต.ค. 2560     ขอเรียนเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ  กศน.อำเภอวารินชำราบ    รับ
17 ต.ค. 2560     ส่งปรับแผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 บัญชี “พักเบิกเงินอุดหนุน” (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  กศน.อำเภอม่วงสามสิบ    รับ
17 ต.ค. 2560     ขอแก้ไขแผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 บัญชี “พักเบิกเงินอุดหนุน”  กศน.อำเภอศรีเมืองใหม่    รับ
17 ต.ค. 2560     ส่งแผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญชี “เบิกพักเงินอุดหนุน”  กศน.อำเภอนาเยีย    รับ
16 ต.ค. 2560     ปรับแผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุนปีงบประมาณ 2560 บัญชีพักเบิกเงินอุดหนุน  กศน.อำเภอสิรินธร    รับ
16 ต.ค. 2560     รายงานการรับแผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พักเบิกเงินอุดหนุน  กศน.อำเภอนาจะหลวย    รับ
16 ต.ค. 2560     แผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 บัญชี “พักเบิกเงินอุดหนุน”  กศน.อำเภอศรีเมืองใหม่    รับ
16 ต.ค. 2560     ปรับแผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ บัญชี "พักเบิกเงินอุดหนุน"  กศน.อำเภอเขมราฐ    รับ
16 ต.ค. 2560     รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  กศน.อำเภอนาเยีย    รับ
16 ต.ค. 2560     ปรับแผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญชี “พักเบิกเงินอุดหนุน”  กศน.อำเภอนาตาล    รับ
16 ต.ค. 2560     ติดตามการรายงานข้อมูลการคัดเลือกบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบ ปี 2560  กศน.อำเภอตาลสุม    รับ
16 ต.ค. 2560     สั่งจองสมุดบันทึก (ไดอารี่ ๒๕๖๑)  กศน.อำเภอวารินชำราบ    รับ
16 ต.ค. 2560     รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  กศน.อำเภอนาจะหลวย    รับ
16 ต.ค. 2560     ส่งรายงานผลการประเมินเทียบระดับการศึกษาครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  กศน.อำเภอโพธิ์ไทร    รับ
16 ต.ค. 2560     แผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุนปีงบประมาณ พ.ศ.2560 บัญชี พักเบิกเงินอุดหนุน  กศน.อำเภอกุดข้าวปุ้น    รับ
16 ต.ค. 2560     ติดตามการรายงานข้อมูลการคัดเลือกบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบ ปี ๒๕๖๐  กศน.อำเภอนาเยีย    รับ
12 ต.ค. 2560     ส่งรายงานผลการดำเนินงานบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบ  กศน.อำเภอสิรินธร    รับ
12 ต.ค. 2560     รายงานสรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดิจิทัลชุมชน  กศน.อำเภอกุดข้าวปุ้น    รับ
12 ต.ค. 2560     ส่งรายงานผลการคัดเลือกบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบ ปี ๒๕๖๐  กศน.อำเภอบุณฑริก    รับ
12 ต.ค. 2560     การจำหน่ายสมุดบันทึก (ไดอารี่ ๒๕๖๑)  กศน.อำเภอน้ำขุ่น    รับ
12 ต.ค. 2560     ส่งแผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญชี "พักเบิกเงินอุดหนุน"  กศน.อำเภอเขื่องใน    รับ
12 ต.ค. 2560     สั่งจองสมุด(ไดอารี่) ๒๕๖๑  กศน.อำเภอม่วงสามสิบ    รับ
12 ต.ค. 2560     รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ปีงบประมาณ 2560  กศน.อำเภอดอนมดแดง    รับ
12 ต.ค. 2560     รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  กศน.อำเภอกุดข้าวปุ้น    รับ
12 ต.ค. 2560     รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  กศน.อำเภอกุดข้าวปุ้น    รับ
11 ต.ค. 2560     การขออนุญาตไปราชการ  กศน.อำเภอสิรินธร    รับ
11 ต.ค. 2560     ส่งประเด็นคำถามที่เป็นข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการดำเนินงานของ สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ  กศน.อำเภอม่วงสามสิบ    รับ
11 ต.ค. 2560     รายงานผลการดำเนินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ปีงบประมาณ 2560  กศน.อำเภอโพธิ์ไทร    รับ
11 ต.ค. 2560     การรายงานผลการดำเนินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560  กศน.อำเภอดอนมดแดง    รับ
11 ต.ค. 2560     ขอสั่งจองสมุดบันทึก (ไดอารี่ ๒๕๖๑)  กศน.อำเภอตระการพืชผล    รับ
11 ต.ค. 2560     ขอรับ-ย้ายผู้ปฏิบัติงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ  กศน.อำเภอกุดข้าวปุ้น    รับ
11 ต.ค. 2560     โครงการบรรพชาอุปสมบทและบวขเนกขัมมะศิลจาริณีฯ  กศน.อำเภอกุดข้าวปุ้น    รับ
11 ต.ค. 2560     การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับผู้ที่ออกจากระบบโรงเรียนกลางคัน  กศน.อำเภอเขมราฐ    รับ
11 ต.ค. 2560     การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับผู้ที่ออกจากระบบโรงเรียนกลางคัน  กศน.อำเภอสิรินธร    รับ
11 ต.ค. 2560     รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  กศน.อำเภอโพธิ์ไทร    รับ
11 ต.ค. 2560     รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  กศน.อำเภอเดชอุดม    รับ
11 ต.ค. 2560     ขอตำแหน่งบุคลากรทดแทน  กศน.อำเภอโขงเจียม    รับ
11 ต.ค. 2560     การรายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  กศน.อำเภอเดชอุดม    รับ
11 ต.ค. 2560     แนวทางการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2560  กศน.อำเภอโขงเจียม    รับ
10 ต.ค. 2560     แบบสอบถามข้อมูลสำหรับผู้เรียนที่ออกนอกระบบโรงเรียนกลางคัน  กศน.อำเภอศรีเมืองใหม่    รับ
10 ต.ค. 2560     ขอเรียกตัวบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล  กศน.อำเภอศรีเมืองใหม่    รับ
10 ต.ค. 2560     การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับผู้ที่ออกจากระบบโรงเรียนกลางคัน  กศน.อำเภอโพธิ์ไทร    รับ
10 ต.ค. 2560     การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับผู้เรียนที่ออกจากระบบโรงเรียนกลางคัน  กศน.อำเภอบุณฑริก    รับ
10 ต.ค. 2560     การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับผู้ที่ออกจากระบบโรงเรียนกลางคัน  กศน.อำเภอนาเยีย    รับ
10 ต.ค. 2560     ส่งสรุปข้อมูลบุคลากรเดือนกันยายน ๒๕๖๐  กศน.อำเภอตระการพืชผล    รับ
10 ต.ค. 2560     ส่งสรุปข้อมูลบุคลากรเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐  กศน.อำเภอตระการพืชผล    รับ
10 ต.ค. 2560     รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  กศน.อำเภอบุณฑริก    รับ
10 ต.ค. 2560     การรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  กศน.อำเภอสิรินธร    รับ
10 ต.ค. 2560     การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับผู้ที่ออกจากระบบโรงเรียนกลางคัน  กศน.อำเภอม่วงสามสิบ    รับ
10 ต.ค. 2560     รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  กศน.อำเภอพิบูลมังสาหาร    รับ
10 ต.ค. 2560     รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  กศน.อำเภอเหล่าเสือโก้ก    รับ
10 ต.ค. 2560     ขอตำแหน่งครู ศรช. แทนตำแหน่งที่ว่าง  กศน.อำเภอเดชอุดม    รับ
10 ต.ค. 2560     ติดตามการรายงานข้อมูลการคัดเลือกบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบ ปี ๒๕๖๐  กศน.อำเภอโพธิ์ไทร    รับ
10 ต.ค. 2560     รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  กศน.อำเภอเหล่าเสือโก้ก    รับ
10 ต.ค. 2560     รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เหลื่อมปี ๒๕๖๐  กศน.อำเภอนาตาล    รับ
10 ต.ค. 2560     รายงานผลการดำเนินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีประมาณ ๒๕๖๐  กศน.อำเภอม่วงสามสิบ    รับ
10 ต.ค. 2560     ส่งแบบสอบถามข้อมูลการศึกษานอกระบบสำหรับผู้เรียนที่ออกจากระบบโรงเรียนกลางคัน  กศน.อำเภอพิบูลมังสาหาร    รับ
10 ต.ค. 2560     การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับผู้เรียนที่ออกจากระบบโรงเรียนกลางคัน  กศน.อำเภอตาลสุม    รับ
10 ต.ค. 2560     การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับผู้เรียนที่ออกจากระบบโรงเรียนกลางคัน  กศน.อำเภอน้ำขุ่น    รับ
10 ต.ค. 2560     การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับผู้เรียนที่ออกจากระบบโรงเรียนกลางคัน  กศน.อำเภอสว่างวีระวงศ์    รับ
10 ต.ค. 2560     การคัดเลือกบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบ ปี ๒๕๖๐  กศน.อำเภอน้ำยืน    รับ