แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ ครูประจำกลุ่มระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ครู ปวช.) ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน (ครู ศรช.) ครูผู้สอนเด็กเร่ร่อนและตำแหน่งอื่นๆ ปีงบประมาณ 2564

แต่งตั้งคณะกรรมการปร

Read more

กรมบัญชีกลางแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ

กรมบัญชีกลางแจ้งเวีย

Read more

ประกาศ!!! ผลการประกวดคลิปวิดีโอ การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ เข้าสู่รอบสุดท้าย จำนวน 5 ทีม ของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี

ประชาสัมพันธ์!! ประก

Read more

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการและตำแหน่งครูผู้สอนผู้ด้อยโอกาส (เร่ร่อน) ของสำนักงาน กศน.

ประกาศรับสมัครบุคคลเ

Read more
ข้ามไปยังทูลบาร์