ห้องสมุดประชาชนอำเภอสว่างวีระวงศ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน อยู่บ้านต้าน โควิด-19

Read more

“เมืองวารินฯ ถิ่นคนมักอ่าน”ร่วมกันสร้างรอยยิ้ม สร้างความสุข ด้วยการอ่าน

วันที่ 26 พฤษภาคม 25

Read more

ห้องสมุดประชาชน อำเภอโขงเจียม มอบหนังสือนิทานสำหรับเด็ก หนังสือพิมพ์ และวารสาร ให้บ้านหนังสือชุมชน เพื่อให้บริการแก่ประชาชน

วันที่ 26 พฤษภาคม 25

Read more

ห้องสมุดประชาชน อำเภอโขงเจียม มอบหนังสือนิทานสำหรับเด็ก มามอบให้เด็ก ๆ เพื่อได้อ่านในช่วงปิดภาคเรียน

วันที่ 25 พฤษภาคม 25

Read more

ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีเมืองใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ตามโครงการ”อ่านหนังสืออยู่บ้าน ต้านภัยโควิด พิชิตความไม่รู้” หยิบ-ยืม-อ่าน-รู้-แบ่งปัน-ส่งคืน

Read more

กิจกรรมปลูกฝังลูกรักเป็นนักอ่าน/อำเภอสว่างวีระวงศ์

Read more

ห้องสมุดประชาชนอำเภอนาเยีย จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “อ่านหนังสืออยู่บ้าน ต้านภัยโควิด 19 พิชิตความไม่รู้” โดยนำหนังสือนิทาน ภาพระบายสี ไปให้บริการสำหรับเด็ก และหนังสือเกี่ยวกับเกษตร สำหรับเกษตร ที่อาศัยอยู่ตามท้องไร่ ท้องนา ซึ่งห่างไกลจากชุมชน ณ เขตพื้นที่อำเภอนาเยีย

Read more

ห้องสมุดประชาชนอำเภอโขงเจียมมอบหนังสือบ้านหนังสือชุมชน ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม

วันที่ 20 พฤษภาคม 25

Read more

กศน.อำเภอพิบูลมังสาหาร นำบุคลากร กศน.อำเภอพิบูลมังสาหาร จัดนิทรรศการ กิจกรรมการเรียนรู้ของสถานศึกษาช่วงระหว่างมาตรการเฝ้าระวังสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื่้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19)

วันที่ 17 พฤษภาคม 25

Read more