กศน.อุบลราชธานี ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2564

นายทัศน์พล เรืองศิริ

Read more

สำนักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ และหัวหน้ากลุ่มงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน ตุลาคม 2563

  วันศุกร์ที่ 9 ตุลา

Read more

🌈(เสือ)ลูกเสือวิสามัญ กศน.อุบลฯ เสริมทักษะ ฝึกอบรม สร้างความรู้ความเข้าใจจิตอาสา น้อมสำนึกในสถาบันพระมหากษัตริย์

🌈(เสือ)ลูกเสือวิสามั

Read more

สรุปผลการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  นายธฤติ ประสานสอน

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการกรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยจังหวัดอุบลราชธานี ส่งเสริมและพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย ขับเคลื่อนหมู่บ้านไม่ขายเสียงจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 15  ก.ย. 2563

Read more