แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ ครูประจำกลุ่มระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ครู ปวช.) ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน (ครู ศรช.) ครูผู้สอนเด็กเร่ร่อนและตำแหน่งอื่นๆ ปีงบประมาณ 2564

แต่งตั้งคณะกรรมการปร

Read more

กศน.จ.อุบลฯ จัดประชุมฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รับการตรวจราชการฯ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.สุรินทร์ แก้วมณี)

กศน.จ.อุบลฯ จัดประชุ

Read more

ผอ.กศน.อุบลฯ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ ผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ

ผอ.กศน.อุบลฯ ประชุมค

Read more
ข้ามไปยังทูลบาร์