ประชุมตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการ

ประชุมตรวจสอบเอกสารห

Read more

โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ไหว้ครู) กศน.เมืองอุบลราชธานี

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนา

Read more

กศน.อุบลฯ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจบูรณาการแก้ไขปัญหาประชากรวัยเรียนนอกระบบการศึกษา

กศน.อุบลฯ เข้าร่วมปร

Read more

กศน.อุบลฯ จัดแสดงนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้“อุบลราชธานี นครแห่งการอ่าน”

  วันพฤหัสบดีที่ 6 ม

Read more
ข้ามไปยังทูลบาร์