🌈(เสือ)ลูกเสือวิสามัญ กศน.อุบลฯ เสริมทักษะ ฝึกอบรม สร้างความรู้ความเข้าใจจิตอาสา น้อมสำนึกในสถาบันพระมหากษัตริย์

🌈(เสือ)ลูกเสือวิสามัญ กศน.อุบลฯ เสริมทักษะ ฝึกอบรม สร้างความรู้ความเข้าใจจิตอาสา น้อมสำนึกในสถาบันพระมหากษัตริย์
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการอบรมลูกเสือจิตอาสา ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวสวนสัตว์อุบลราชธานี รุ่นที่ 1 สร้างความรู้ความเข้าใจจิตอาสา น้อมสำนึกในสถาบันพระมหากษัตริย์

🌈⏩สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้หน่วยงานสถานศึกษา จัดอบรมลูกเสือจิตอาสา เพื่อให้บุคลากรทางการลูกเสือ ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความรู้ ความเข้าใจ ของการเป็นจิตอาสา สามารถปฏิบัติติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีได้ และเกิดทักษะในการดำเนินงานด้านลูกเสือจิตอาสา นอกจากนี้การจัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสา ยังช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีลักษณะนิสัยเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความอดทน อดกลั้น เสียสละ มีน้ำใจ มีเมตตา มีความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี มีความสามัคคีรักใคร่ปรองดอง พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และวัฒนธรรม สร้างสัมพันธภาพอันดีซึ่งกันและกัน ตลอดจนสามารถบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมรวมทั้งเผยแพร่กิจการลูกเสือให้กว้างขึ้น
โดยได้กำหนดจัดโครงการขึ้นจำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 กำหนดจัดโครงการระหว่างวันที่ 2 – 4 ตุลาคม 2563 และรุ่นที่ 2 กำหนดจัดโครงการระหว่างวันที่ 6 – 8 ตุลาคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวสวนสัตว์อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วยลูกเสือวิสามัญ สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี จำนวนรุ่นละ 130 คน
ซึ่งในวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา นายทัศน์พล เรืองศิริ ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด มีนายทวีชัย ศรีลับศรี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกุดข้าวปุ้น ในนามคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการอบรมลูกเสือจิตอาสากล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน
✅📃นายทัศน์พล กล่าวในพิธีเปิดว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสา ในวันนี้ จากคำกล่าวรายงานแสดงให้เห็นถึงภาพรวมของการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาลูกเสือจิตอาสา ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายปี 2562
🌈🙏🏻ขอขอบคุณผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ที่มาร่วมกันฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาในครั้งนี้ ขอให้ทุกท่านช่วยเป็นแรงกำลัง และแรงสมองในการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสา ซึ่งเป็นกำลังที่สำคัญในการสนับสนุนที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศต่อไป ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมทุกท่าน ขอบคุณหน่วยงานภาคีเครือข่ายและสวนสัตว์อุบลราชธานี ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ ท้ายสุดขออวยพรให้การฝึกอบรมครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกประการ ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชานี กล่าวในที่สุด⏩✅

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *