พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542Download
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545Download
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545Download
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546Download
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546Download
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546Download
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547Download
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546Download
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546Download
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547Download
พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2547Download
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2547Download
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547Download
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547Download
พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2547Download
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548Download
พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2548Download
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ.2548Download
พระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548Download
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548Download
พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550Download
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550Download
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550Download
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.2550Download
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2550Download
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550Download
พระราชบัญญัติจุฬาภรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2551Download
พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ.2551Download
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551Download
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550Download
พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551Download
พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551Download
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551Download
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551Download
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551Download
พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551Download
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553Download
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553Download
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553Download
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553Download
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2534Download
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554Download
ข้ามไปยังทูลบาร์