ประวัติสำนักงาน

       สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่เลขที่ 7 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  โทรศัพท์ 045-255001
โทรสาร 045-255321 เว็ปไซด์ : www.ubon.nfe.go.thสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติความเป็นมา

สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี เดิมชื่อ “ศูนย์การศึกษาประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี” จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2518 เป็น ศูนย์ที่จัดการศึกษานอกโรงเรียน
แห่งแรกของประเทศไทย
 สังกัดกองการศึกษาผู้ใหญ่ กรมสามัญศึกษา จนกระทั่งรัฐบาลได้จัดตั้ง
กรมการศึกษานอกโรงเรียนขึ้นเมื่อวันที่ 24  มีนาคม 2522  จึงได้โอนไปสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน และได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุบลราชธานี ต่อมามีการปฏิรูปการศึกษา
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2541 กรมการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ได้เปลี่ยนแปลงสถานะเป็นสำนักบริหาร
งานการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
จังหวัดอุบลราชธานี เป็นสถานศึกษาในสังกัดหน่วยงานดังกล่าว ต่อมาในปี พ.ศ. 2551มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (พรบ.กศน. 2551) โดยมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2551จึงมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารและได้ปรับชื่อหน่วยงานสถานศึกษา
ส่งผลให้ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ซึ่งสถานภาพเดิมเป็นสถานศึกษา เปลี่ยนเป็นสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี  มีสถานภาพเป็นหน่วยงานการศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

ปัจจุบันปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มี นายทัศน์พล เรืองศิริ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี และนางอุไร ยืนสุข ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี

ข้ามไปยังทูลบาร์