personal2

สร้างกลไกและกระบวนการให้เกิดชุมชนแห่งการอ่าน

 

 

 

***สามารถเลือกดูเทปบันทึกรายการ โดยการกดปุ่ม "รายการ" ที่ด้านซ้ายบนครับ

playlist

กำหนดการและแผนผังกิจกรรมระดับอำเภอ