personal2

สร้างนโยบายระดับจังหวัดและชุมชน สู่  “อุบลราชธานี มหานครแห่งการอ่าน”

1. ทำข้อตกลง (MOU) ร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด 18 หน่วยงาน

MOU Page 1 MOU Page 2 MOU Page 3

2. ทำข้อตกลง (MOU) ร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่ายระดับอำเภอ ดำเนินการแล้ว 19 อำเภอ จาก 25 อำเภอ ในจังหวัดอุบลราชธานี

1KGReadcity images PR thumb400 1ReadSW images PR thumb400 1Time to play Det images PR thumb400

 

     - เดชอุดม        3 – 5      กุมภาพันธ์  2559

     - นำยืน           11 – 13  กุมภาพันธ์  2559  

     - น้ำขุ่น           18 – 19  กุมภาพันธ์  2559

     - นาจะหลวย    23 – 24  กุมภาพันธ์  2559

     - ทุ่งศรีอุดม      25 – 26  กุมภาพันธ์  2559

     - นาตาล         7 – 8     มีนาคม  2559

     - โพธิ์ไทร         9 – 10   มีนาคม 2559

     - ตระการพืชผล  15 – 16  มีนาคม 2559

     - เขมราฐ         21 – 22   มีนาคม  2559   

     - วารินชำราบ    1 – 3      เมษายน  2559    

     - สำโรง           18 – 19  พฤษภาคม  2559

     - ตาลสุม         23 – 24  พฤษภาคม 2559

     - สว่างวีระวงศ์   25 – 26  พฤษภาคม  2559

     - นาเยีย          30 – 31  พฤษภาคม  2559

     - สิรินธร          1 – 2      มิถุนายน  2559    

     - บุณฑริก        7 – 8      มิถุนายน  2559

     - โขงเจียม        21 – 22   มิถุนายน  2559

     - ศรีเมืองใหม่     23 - 24   มิถุนายน  2559

     - กุดข้าวปุ้น       28 – 29  มิถุนายน  2559

กำหนดการและแผนผังกิจกรรมระดับอำเภอ