personal2

วิสัยทัศน์   ชาวอุบลราชธานีอ่านหนังสือทุกคนภายในปี  2561

อัตลักษณ์   “ชาวอุบล  คนมักอ่าน”

พันธกิจ   สร้างสังคมแห่งการอ่านและการเรียนรู้ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกพื้นที่

เป้าหมาย   ร้อยละ  80  ของคนอุบลราชธานี  มีนิสัยรักการอ่าน

ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน  “อุบลราชธานี มหานครแห่งการอ่าน”

1 : สร้างนโยบายระดับจังหวัดและชุมชน สู่ “มหาอุบลราชธานี นครแห่งการอ่าน”

2 : ประชาสัมพันธ์ ระดมทรัพยากรทุกภาคส่วนร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

3 : สร้างกลไกและกระบวนการให้เกิดชุมชนแห่งการอ่าน

4 : พัฒนาและขยายแหล่งเรียนรู้ให้ทั่วถึงและมีมาตรฐาน 

5 : การติดตาม ประเมินผลโครงการขับเคลื่อน “อุบลราชธานี มหานครแห่งการอ่าน”

กำหนดการและแผนผังกิจกรรมระดับอำเภอ