personal2

×

คำเตือน

Update: Could not open update site #89 "Akeeba Backup Core", URL: http://cdn.akeebabackup.com/updates/pkgakeebacore.xml

กศน.อุบลฯ พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลหอกระจายข่าวสู่มืออาชีพ เพื่อก้าวสู่ มหานครแห่งการอ่าน

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นายประกอบ กุลบุตร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อน “อุบลราชธานี มหานครแห่งการอ่าน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ดูแลหอกระจายข่าวได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักและเทคนิคการประชาสัมพันธ์ การเขียนข่าวและเขียนบทความได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังให้ผู้ดูแลหอกระจายข่าวรู้จักการจัดทำผังรายการ การผลิตข่าว การคัดเลือกข่าวสารที่จะเผยแพร่ การควบคุมการเผยแพร่ข่าวสารและเพื่อให้ผู้ดูแลหอกระจายข่าวสามารถเขียนข่าวและบทความเพื่อประชาสัมพันธ์แก่กลุ่มเป้าหมายผู้รับข่าวสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้ดูแลหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บุคลากร กศน.อำเภอ เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 280 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดอุบลราชธานี นายชลทิษ จันทร์สิงห์ นายกสมาคมสื่อมวลชนอุบลราชธานี และคณะ และคุรพรสิริ มณฑา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้
โดยในช่วงบ่ายเป็นการฝึกปฏิบัติการเขียนข่าวเพื่อการจัดรายการวิทยุและนำเสนอต่อคณะวิทยากรเพื่อรับฟังข้อเสนอเพื่อแก้ไข ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากนายสุรพล สายพันธ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปิด โดยมีนางอุไร ยืนสุข รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.เป็นผู้กล่าวรายงานถึงการดำเนินโครงการดังกล่าว พร้อมมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรม


* 12Meetradioer.jpg (387.86 kB, 944x630 - ดู 2 ครั้ง.)


กำหนดการและแผนผังกิจกรรมระดับอำเภอ