personal2

กศน.อุบลราชธานีจับมือสมาคมสื่อมวลชนอุบลราชธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการนักประชาสัมพันธ์ของส่วนราชการ/หน่วยงานภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อน "อุบลราชธานี มหานครแห่งการอ่าน"

วันที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. นายประกอบ กุลบุตร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักประชาสัมพันธ์ของส่วนราชการ/หน่วยงานภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อน "อุบลราชธานี มหานครแห่งการอ่าน" ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักและเทคนิคการประชาสัมพันธ์ การเขียนข่าวและเขียนบทความได้อย่างถูกต้องและเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเขียนข่าวและบทความเพื่อประชาสัมพันธ์แก่กลุ่มเป้าหมายผู้รับข่าวสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของส่วนราชการ/หน่วยงานภาคีเครือข่าย 120 คนเข้ารับการอบรม ที่ OTOP  อบจ.อุบลราชธานี 

กำหนดการและแผนผังกิจกรรมระดับอำเภอ