personal2

กศน.อุบลฯ จับมือ สสส. อบรมหลักสูตร “ปลูกฝังรักการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย”

วันที่  11 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายประกอบ กุลบุตร ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร “ปลูกฝังรักการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย” ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัย มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำความรู้ จากการอบรมหลักสูตร “ปลูกฝังรักการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย”  ไปปฏิบัติได้ทั้งนี้เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัย มีความเข้มแข็งในการจัดกิจกรรม พัฒนา พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และ พัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพและเด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาทุกด้าน  เต็มศักยภาพ และถูกต้องตามหลักวิชาการ
การฝึกอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น    279   คน   ประกอบด้วย  ครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัย  ตำบลละ 1 คน  25  อำเภอ  จำนวน   219  คน  บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอ  จำนวน   25 คน  ผู้อำนวยการ  กศน. อำเภอ จำนวน  25 คน และครูในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับอนุบาล ในเขตอำเภอเมืองอุบลราชธานี จำนวน 10 คน 
ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากจังหวัดอุบลราชธานี   แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน  สสส.    และได้รับเกียรติจากอาจารย์เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป ผู้จัดการมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก   คุณสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน  และคุณวิลาวัณย์   ศรศิลป์  ข้าราชการบำนาญ  มาเป็นวิทยากร โครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตากลอฟ์ วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

 

 

กำหนดการและแผนผังกิจกรรมระดับอำเภอ