personal2

กศน.อุบลราชธานี เคลื่อนการอ่านเต็มพื้นที่ ถอดบทเรียน “นครแห่งการอ่าน” ขยายสู่ 20 จังหวัดภาคอีสาน

กศน.อุบลราชธานี เคลื่อนการอ่านเต็มพื้นที่ ถอดบทเรียน “นครแห่งการอ่าน” ขยายสู่ 20 จังหวัดภาคอีสาน

1readto

วันที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายสุรพงษ์ จำจด เลขาธิการ กศน. เป็นประธานในพิธีเปิด เวที ถอดบทเรียน “อ่านเพื่อรู้สู่อุบลราชธานีนครแห่งการอ่าน สานพลัง 20 จังหวัดภาคอีสาน โดยมี ดร.อัจฉรา สากระจาย รองเลขาธิการ กศน.เป็นผู้ดำเนินรายการโดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาดังนี้ คุณสุรพล สายพันธ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี คุณนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี คุณศิริวิทย์ หลิ่มโตประเสริฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นางวิลาวัลย์ ศรศิลป์ อดีตผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ดร.นิรมิตร ชาวระนอง นายกสโมสรโรตารี่ศรีอุบล ทั้งนี้เพื่อร่วมกันถอดบทเรียน“อ่านเพื่อรู้สู่อุบลราชธานีนครแห่งการอ่าน สานพลัง 20 จังหวัดภาคอีสาน นอกจากนี้ยังได้แปรยุทธศาสตร์แผนแม่บทส่งเสริมมุ่งหวังให้เกิดองค์ความรู้ทั้งด้านกระบวนการและแผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนนครแห่งการอ่าน เพื่อสานพลังให้ 20 จังหวัดในภาคอีสานได้นำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมตามบริบทภูมิภาคอีสาน ทั้งนี้จะได้ขยายต่อไปทั่วประเทศ เพื่อให้สังคมไทยมีวัฒนธรรมการอ่านที่ยั่งยืนต่อไป  

กำหนดการและแผนผังกิจกรรมระดับอำเภอ