personal2

กศน.ดอนมดแดง จัดโครงการ“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านของนักศึกษา กศน.และประชาชนทั่วไป ให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ที่หลากหลายรูปแบบให้กับนักศึกษาและประชาชนผู้สนใจ โดยมีคำขวัญในการจัดงานในครั้งนี้คือ “ดอนมดแดง แหล่งประวัติศาสตร์ นักปราชญ์เมืองอุบล ผู้คนมักอ่าน” ทั้งนี้ นางอมรรัตน์ คงสำรวย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอดอนมดแดง พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอดอนมดแดง ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมนิทรรศการส่งเสริมการอ่าน ณ หอประชุมโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม

          ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่อำเภอดอนมดแดง ปลูกฝังให้ทุกคน มีนิสัยรักการอ่าน โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ เป็นการนำเอาความรู้ที่อยู่นอกห้องเรียนมาบริการถึงที่ และศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ ผ่านฐานการเรียนรู้ต่างที่เกิดจากกลุ่มโรงเรียนและหน่วยงานที่เป็นภาคีเครือข่าย ทั้งนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี ก็ได้นำนิทรรศการวิทยาศาสตร์ที่ไม่สามารถเรียนได้ในห้องเรียนมาบริการถึงที่ จากกิจกรรมของโครงการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดกระบวนการเรียนรู้และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน การอ่านเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้ แม้ว่าเทคโนโลยีจะเจริญก้าวหน้า แต่ก็ใช้การอ่านในการศึกษาค้นคว้าความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ

         

กำหนดการและแผนผังกิจกรรมระดับอำเภอ