เข้ารับชมพิธีเฉลิมฉลองงาน “วันระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ” 2564 (International Literacy Day 2021)ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการ สำนัก กศน.จังหวัดอุบลราชธานี รูปแบบออนไลน์

วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564 เขียงฉันทลักษณ์ ศรีษะ แขวง เขียง กศน. แขจงเขียงสร ัง ติชมให้ข้าราชการและวิทยากร กษน. อบต. อบอุทัย สันทัด ขัดงาน “วันสากลแห่งการรู้หนังสือ” 2564

Read more

เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. นางสาวฉันทลักษณ์ ศรีผา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทุ่งศรีอุดม มอบหมายให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอทุ่งศรีอุดม เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน

Read more

เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 9/2564 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2564

วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. เขียงฉันทลักษณ์ ศรีผาย สันตะเข้ กำเริบ กงศน. อำเภอทุ่งศรีอุม ฉิวเฉลิมเข… ครั้งที่ 9/2564 ประจำสัปดาห์ 2564

Read more

กศน.อำเภอทุ่งศรีอุดม ให้นำสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นมามอบให้ศูนย์พักคอย

วันที่ 7 2564 นักเีรียบประติมากร ก.ศ. ก. แขวงหนองอเีขีวจาก…เคียดที่เคียด ผัดปลาหมึก กน. นักษัตรอบ ให้นำประเ… แขวงอังคาร 2019 ( COVID-19) ณ ที่พักแรมแรม กศน. หมู่ 1

Read more