รายงานข้อมูลบุคลากรพนักงานราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
รายการทั้งหมด    

ที่ สังกัด กศน.อำเภอ เลขที่ตำแหน่ง คำนำหน้า ชื่อ นามสกุดล ตำแหน่ง ดูข้อมูล
1 กุดข้าวปุ้น 4148 นางสาว จารุวรรณ พรหมจรรย์ ครูอาสสสมัครฯ
2 กุดข้าวปุ้น 13740 นางสาว สิริวัลณ์ พรมจำปา ครู กศน.ตำบล
3 กุดข้าวปุ้น 13741 นางสาว อุบลรัตน์ ผิวอ่อน ครู กศน.ตำบล
4 กุดข้าวปุ้น 13742 นาย วุฒิไกร เคียงวงค์ ครู กศน.ตำบล
5 กุดข้าวปุ้น 13743 นางสาว กิตติยา วงศ์ปัสสา ครู กศน.ตำบล
6 กุดข้าวปุ้น 13744 นางสาว พัทรศยา วรรณวัตร ครู กศน. ตำบล
7 เขมราฐ 4149 นาง กรกนก ศรีหาวงค์ ครูอาสสสมัครฯ
8 เขมราฐ 4150 นางสาว จิตสุภา สืบจันทา ครูอาสสสมัครฯ
9 เขมราฐ 13745 นาย กฤษฏิธัช นาชัยดี ครู กศน.ตำบล
10 เขมราฐ 13746 นาง นงนภัส บัวพันธ์ ครู กศน.ตำบล

รวมทั้งหมด344 คน : 35 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ] ... Next>>


ระบบทะเบียนจ้างเหมาบริการ กศน.อุบลราชธานี
งานบุคลากร กลุ่มอำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
จัดทำโดย นักเทคโนโลยีสารสนเทศ