ข้อมูลทั่วไป

       อำเภอน้ำยืนเป็นพื้นที่ราบ และมีความลาดเอียงน้อย ส่วนตอนใต้เป็นป่าและภูเขาสลับซับซ้อนทรัพยากรธรรมชาติของอำเภอน้ำยืนส่วนมากจะเป็นป่า ป่าที่สำคัญได้แก่ ป่าเบญจพันธ์ ป่าไม้ยาง และป่าไม้ตะเคียน แร่ธาตุที่สำคัญได้แก่ มรกต บุษราคัม และหินบะซอลต์ 

ภูมิอากาศเป็นแบบฤดูร้อนอากาศร้อนจัด ฤดูหนาวอากาศค่อนข้างเย็น มีฝนตกสม่ำเสมอ ไม่แห้งแล้ง ฝนตกเฉลี่ยปีละ 7.1 มิลลิเมตร ประชากรส่วนมากประกอบอาชีพ เกษตรกรรม อำเภอน้ำยืนตั้งอยู่ทางทิศใต้สุดของจังหวัดอุบลราชธานี ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 110 กิโลเมตร มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ                ติดต่อกับ                อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ทิศตะวันตก          ติดต่อกับ                อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

ทิศใต้              ติดต่อกับ           อำเภอจอมกระสาน จังหวัดพระวิหาร สาธารณรัฐ  กัมพูชาประชาธิปไตย  และเมืองสุขุมา แขวงจำปาศักดิ์  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

             ทิศตะวันตก          ติดต่อกับ                อำเภอกันทรลักษณ์  จังหวัดศรีสะเกษ

 

      สภาพพื้นที่โดยทั่วไปตอนเหนือเป็นที่ราบ และมีความลาดเอียงน้อย ส่วนตอนใต้เป็นป่าและภูเขาสลับ
ซับซ้อน มีเนื้อที่ทั้งสิ้น  1,252 ตารางกิโลเมตร หรือ 782,500 ไร่