คณะกรรมการสถานศึกษา

ทำเนียบคณะกรรมการสถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอน้ำยืน

                                               

ลำดับที่

ชื่อ สกุล

ตำแหน่ง

ผู้ทรงคุณวุฒิ

1

นายภักดี  บุตรราช

ประธานกรรมการ

ด้านการศึกษา

2

นายอ่อนจันทร์  เสนาพันธ์

รองประธานกรรมการ

ด้านศิลปะและวัฒนธรรม

3

นายสงัด  คำเหลือ

กรรมการ (กำนันตำบลโซง)

ด้านการเมืองการปกครอง

4

นางนิราพร  ดอกไม้

กรรมการ

ด้านพัฒนา สังคม ชุมชน

5

จ่าสิบเอกสมจิต  หงษ์ศรี

กรรมการ

ด้านความมั่นคง

6

ดต.เดชา  มานะงาน

กรรมการ

ด้านความมั่นคง

7

นางวิไลวรรณ  ธานี

กรรมการ

ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น

8

นางหนูเนตร  แสงคำ

กรรมการ

ด้านสาธารณสุข

9

นางกัณฑพร  กากแก้ว

กรรมการ / เลขานุการ

ด้านการศึกษา

10

นายกณวรรธน์  สุทธัง

กรรมการ / รองเลขานุการ

ด้านการศึกษา