ประวัติ กศน.อำเภอน้ำยืน

              เดิมชื่อ  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอน้ำยืน (ศบอ.น้ำยืน) กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2533  ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2533 เป็นต้นไป

ต่อมา เมื่อวันที่  4  มีนาคม  2550  ได้มีการประกาศใช้  พรบ.การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอน้ำยืนจึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอน้ำยืน (กศน.อำเภอน้ำยืน)  สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่  26  มีนาคม  2550 จนถึงปัจจุบัน

                วันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นางกัณฑพร กากแก้ว ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอน้ำยืน (กศน.อำเภอน้ำยืน) จนถึงปัจจุบัน