วันที่ 20-21 กันยายน 2564 นางสาวเจตสุดา คำเนาว์ บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอสิรินธร เข้าร่วมโครงการสรุปผลการดำเนินงานการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Read more

วันที่ 14 – 15 กันยายน 2564 นางเมตรา สารการ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสิรินธร และ นายจีรวัตร ดวงคำ ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมอบรมผู้บริหารและบุคลากร กศน.ที่จัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบแอปพลิเคชั่น Zoom Cloud Meeting

Read more