เตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ในวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันที่ 14 มิถุนายน 2

Read more