ห้องสมุดสำหรับชาวตลาด

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด กศน.อำเภอเขมราฐ จัดทุกวันเสาร์
มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย น่าสนใจ เช่น กิจกรรม วาดภาพระบายสี กิจกรรม เล่าสู่น้องฟัง กิจกรรมหนังสือเล่มโปรด