ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติห้องสมุดประชาชนอำเภอดอนมดแดง

ประวัติการก่อตั้งห้องสมุดประชาชนอำเภอดอนมดแดง

          ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอนมดแดง ได้รับการประกาศจัดตั้ง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2538 โดยอาศัยอาคารสถานที่สถานีอนามัยตำบลเหล่าแดง เป็นสถานที่ให้บริการประชาชน และเป็นสถานที่ดำเนินงานของ กศน.อำเภอดอนมดแดง  ต่อมาได้รับการอนุมัติให้ใช้ที่ราชพัสดุบริเวณด้านข้าง ที่ว่าการอำเภอดอนมดแดง ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ ในการจัดสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอดอนมดแดง โดยได้รับงบประมาณจาก กรมการศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 609,000 บาท (หกแสนเก้าพันบาท)
ต่อมาในเดือนตุลาคม 2538 ได้ย้ายที่ทำการห้องสมุดประชาชนอำเภอดอนมดแดงมาเปิดให้บริการที่อาคารหลังใหม่ จนถึงปัจจุบัน

ภาพประกอบ  อาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอดอนมดแดง

วิสัยทัศน์ห้องสมุด

          ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอนมดแดง เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกันเพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้

 

ปรัชญา
ปลูกการอ่าน สานปัญญา นำพาสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต

พันธกิจ

๑.  ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอนมดแดงและชุมชนจะร่วมกันจัดและสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยทั้งภายในและภายนอกห้องสมุด
๒.  พัฒนากิจกรรมและการให้บริการที่มุ่งให้ผู้รับบริการเป็นสำคัญ
๓.  ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอนมดแดง และชุมชนร่วมกันวางแผนดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
๔.  พัฒนาสิ่งที่มีอยู่ในห้องสมุดประชาชนอำเภอดอนมดแดง ให้ดียิ่งขึ้น และให้เป็นปัจจุบัน

เวลาเปิดบริการ

เปิดบริการ   วันจันทร์ – วันศุกร์    เวลา  ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐  น.
หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์  และวันนักขัตฤกษ์

ทำเนียบบรรณารักษ์ และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

ตารางที่ 3 ทำเนียบบรรณารักษ์ และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

ที่

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน

1 นายเติม    มั่นวงศ์ ครูวิชาชีพ

2538 –  2541

2 นายบรรจง  ชูบุญ บรรณารักษ์ ชั้น 1

2541 –  2546

3 นายนันทเชษฐ์  หมายเกื้อ ครู คศ.1

2541 – 2553

4 นางบุญศิริ  แสวงศรี ครู คศ.2

2553 – 2558

5. นายภานุวัฒน์  โพธิวัฒน์ บรรณารักษ์

2558 – ๒๕๖๐

6. นายวิชาญ  เหลาฉลาด บรรณารักษ์

256๐ – 2563

7. นางกฤตนา  สมพล บรรณารักษ์

2563 – ปัจจุบัน