เกษตรผสมผสาน

แบบสำรวจภูมิปัญญาท้องถิ่น กศน.ตำบล

กศน.ตำบลท่าเมือง    สังกัด กศน.อำเภอดอนมดแดง

สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี

 

1. ประวัติผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถิ่น

ชื่อ นางจิราภรณ์  สาระไทย อายุ  40  ปี เกิดวันที่ 20 เมษายน 2520ที่อยู่….143….หมู่…1…….
ตำบล…ท่าเมือง  .

อำเภอ…ดอนมดแดง ..จังหวัด….อุบลราชธานี

รหัสไปรษณีย์……….34000………..โทรศัพท์…….094-5121154 วุฒิการศึกษาปริญญาตรีเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

2. ความเชี่ยวชาญภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเกษตรกรรม

ครูภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรผสมผสานสาขาการลดต้นทุนการผลิตข้าว

 

3.ประสบการณ์การทำงานด้านที่เชี่ยวชาญ (พอสังเขป)

เกษตรผสมผสานสาขาการลดต้นทุนการผลิตข้าวได้คัดเลือกเมล็ดพันธ์ข้าวที่จะปลูกข้าวให้มีความเหมาะสมกับสภาพดินฟ้าอากาศซึ่งเมล็ดข้าวที่มีคุณภาพดีต้องประกอบด้วยมีความงอกและความแข็งแรงสูงมีน้ำหนักขนาดรูปร่างสีของเมล็ดตรงตามพันธ์ไม่มีสิ่งเจือปนและปรับปรุงบำรุงดินโดยการไม่เผาตอซังข้าวโดยการใช้ปุ๋ยพืชสดเป็นปุ๋ยอินทรีย์แล้วปลูกข้าวโพดพืชผักสวนครัวก่อนฤดูการทำนาก็จะเป็นการลดต้นทุนการผลิตได้และมีกำไรเพิ่มขึ้นซึ่งแหล่งเรียนรู้นี้แบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ดังนี้

แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฏีใหม่ นางจิราภรณ์  สาระไทยเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ แบ่งฐานการเรียนรู้เป็น6  ฐานดังนี้

ฐานที่ 1ฐานไถกลบตอซังข้าว

ฐานที่ 2ฐานการใช้ปุ๋ยพืชสด

ฐานที่ 3ฐานการทำปุ๋ยหมักแห้ง

ฐานที่ 4. การเรียนรู้การทำนาในสภาพดินเค็ม (การปรับสภาพดินเค็ม)

ฐานที่ 5ฐานการเลี้ยงไส้เดือนดิน

ฐานที่ 6ฐานการทำน้ำหมักมูลสุกร

ฐานที่7 ฐานการทำประมงการเลี้ยงปลาในบ่อดิน

ฐานที่8 ฐานการเพาะเห็ด

  

4. เครื่องราชอิสริยาภรณ์/เกียรติบัตร/รางวัลที่เคยได้รับ

          ได้รับรางวัลชาวนารุ่นใหม่ชนะเลิศในวันข้าวและชาวนาไทยของสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

– ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ดีเด่นระดับจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2559

– ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดกล้วยน้ำว้า (สุก) ในงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี 2559

-ได้รับเกียรติบัตร ครูภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง ดีเด่น สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานีประจำปี 2560

-ได้รับเกียรติบัตร ครูภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง ดีเด่น สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานีประจำปี 2561

5. ผลงานที่ปรากฏ

-เป็นอาสาสมัครเกษตรหมู่ที่ 1บ้านท่าเมือง

– เป็นคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลท่าเมือง

– เป็นผู้แทนสภาเกษตรหมู่บ้าน

– เป็นเลขานุการวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวกล้องงอกบ้านท่าเมือง

– เป็นกรรมการหมู่บ้าน

– เป็นครูภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฏีใหม่

 

6. ไฟล์ภาพ

                                    

ฐานที่ 1 ฐานไถกลบตอซังข้าว                           ฐานที่ 2 ฐานการใช้ปุ๋ยพืชสด                             ฐานที่ 3ฐานการทำปุ๋ยหมักแห้ง                 

               

ฐานที่ 4 การทำนาในสภาพดินเค็ม                   ฐานที่ 5ฐานการเลี้ยงไส้เดือนดิน                        ฐานที่ 6ฐานการทำน้ำหมักมูลสุกร             

                                                   
ฐานที่ 7 ฐานการทำประมงการเลี้ยงปลาในบ่อดิน                                        ฐานที่ 8 ฐานการเพาะเห็ด

 

 

 

 

 

          

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *