weblovereading

กำหนดการ การแข่งขันทักษะวิชาการ ศิลปหัตถกรรม นักศึกษา กศน. ครั้งที่ 3 ปี 2559

และการนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

ระหว่างวันที่ 6 - 14 สิงหาคม ตึกสุนีย์ ทาวเวอร์ อุบลราชธานี

 กำหนดการแขงขน Page 1  กำหนดการแขงขน Page 2

>>>  คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด  <<<

เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ ศิลปหัตถรรม นักศึกษา กศน.

>>> คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด <<<

 

กำนดการกิจกรรม งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 8 (แก้ไข ณ วันที่ 6 ส.ค. 59)

5 สิงหาคม 2559
   - เวทีถอดบทเรียน "จากอุบลโมเดลก้าวสู่การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ของ กศน.จังหวัดภาคอีสาน"

6 สิงหาคม 2559 
   - พิธีเปิดงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี
   - สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "EF ทักษะชีวิตสู่ความสำเร็จของเด็กในศตวรรษที่ 21 ด้วยการอ่าน"

8 สิงหาคม 2559
   - เวทีสัมมนาวิชาการและปฏิบัติการ "สวัสดิการหนังสือเพื่อเด็กแรกเกิด 0 - 3 ปี ด้าวสู่เวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ"

9 สิงหาคม 2559
   - การแข่งขันการแข่งขันทักษะวิชาการ ศิลปหัตถรรม นักศึกษา กศน.

>>> คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด<<<