weblovereading

เปลี่ยนแปลง กำหนดการรับ - ส่งหนังสือและสื่อของสำนักงาน กศน.

ตามที่สำนักงาน กศน.ได้รับหนังสือบริจาค จากองค์การค้าของ สกสค.จำนวน 3 ล้านเล่ม โดยมอบหนังสือให้ กศน.อำเภอละ 30 กล่อง กล่องละประมาน 25 กิโลกรัม

เนื่องจากมีความล่าช้าในการขนส่ง สำนักงาน กศน.จ.อุบลราชธานี ขอเปลี่ยนแปลงวันและเวลาให้สถานศึกษาเตรียมรถและบุคลากรมารับหนังสือ จากเดิม วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 เป็นวันพุธที่ 1 มิถุนายน  2559 ขออภัยในความไม่สะดวก ขอบคุณครับ

**หมายเหตุ ควรนำบุคลากรชาย และพาหนะที่เหมาะสมมารับหนังสือ เนื่องจากมีน้ำหนักรวมประมาณ 750 กิโลกรัม