weblovereading

- คู่มือการดำเนินงานอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านอุบลราชธานี

- รายงานผลการดำเนินงานโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่อุบลราชธานี ปี 2559

- รายงานผลการสารวจข้อมูลการใช้บริการห้องสมุดของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2557 – 2559

- การรายงานข้อมูล จำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชน

- ข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชน

- คู่มือการใช้งานระบบแหล่งเชื่อมโยงการเรียนรู้  (รหัสการเข้าใช้งาน)

- โปรแกรม PLS 5.30

- ป้ายประชาสัมพันธ์ "อุบลราชธานี นครแห่งการอ่าน"

เกณฑ์รายละเอียดการแข่งขันทักษะวิชาการ นักศึกษา กศน. ศิลปหัตถกรรม และตลาดนัดอาชีพ ครั้งที่ 4

- Passport โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ แบบที่ 1

- Passport โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ แบบที่ 2

- แนวทางการจัดกิจกรรม โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ฯ

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สู่ “อุบลราชธานีนครแห่งการอ่าน” สัญจร  ปี 2559 และการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ ศิลปหัตถกรรม และตลาดนัดอาชีพ

- กำหนดการ โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สู่ “อุบลราชธานีนครแห่งการอ่าน” สัญจร  ปี 2559

- หลักสูตรกล่องสุดยอดอาชีพ กศน.ตำบล

- รวม E-Book