weblovereading

blank

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี

 

นางสาวลภัสรดา   พันธ์ป้อม
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการเทียบโอน
ผลการเรียนและการเทียบระดับการศึกษา

 

นายประยูร   อ่างแก้ว
งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

blank


เจ้าหน้าที่งานการศึกษาต่อเนื่อง