ubonreading

คณะกรรมการ กศน.จังหวัดอุบลราชธานี

1 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานกรรมการ
2 ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี กรรมการ
3 เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี กรรมการ
4 สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กรรมการ
5 แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี กรรมการ
6 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี กรรมการ
7 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรรมการ
8 พระราชธีราจารย์ กรรมการ
9 นายมนัส  สุขสาย กรรมการ
10 นายสุระ  ติยางกูรศรี กรรมการ
11 นางวิลาวัลณ์  ศรศิลป์ กรรมการ
12 นายสุรพล  สายพันธ์ กรรมการ
13 นายวิโรฒ  มีแก้ว กรรมการ
14 ผศ.สุดใจ  บุญอารีย์ กรรมการ
15 นายพรชัย  พรหมบุตร กรรมการ
16 ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี กรรมการและเลขานุการ