ubonreading

ผู้บริหาร สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี

1นายประกอบ กลบตร ผอำนวยการศนยการศกษานอกระบบและการศกษาตามอธยาศยจงหวดอบลราชธาน
นายประกอบ  กุลบุตร
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี

 

Urai ubon

นางอุไร  ยืนสุข
รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มอำนวยการ 

images
นางสาววันจันทร์  เซี่ยงหว่อง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


งานพัสดุ

tongchn au bow  nong       
นางทองชุ่น  อุ่นคำ
เจ้าพนักงานธุรการ ส ๓
นางสาวประภาภรณ์  พิมาณแพง
นักวิชาการพัสดุ
 นางสาวจิรัชยา  ธรรมนิยม
นักวิชาการพัสดุ
 นางสาวลัดดาวัลย์ รัตนวัลย์
นักวิชาการพัสดุ
     

งานการเงินและบัญชี

peaw aud boy   images  off bua 
นางรัศมี  ครองบุญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางนัทธมน  ฉลวยศรี
นักวิชาการเงินและบัญชี
 นายสุระศักดิ์  สุระสาย
นักวิชาการเงินและบัญชี
 นางสาวมนภรณ์  สีหงษ์น้อย
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวจุฑามาส  ทองคำบุตร
นักวิชาการเงินและบัญชี
 นางปัทมาพร  ศรีมะณี
นักจัดการงานทั่วไป

 

 งานบุคลากร

images  images
นางสาวเปมิตา กุบแก้ว
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวเนตรนภา คำวงค์
นักวิชาจัดการงานทั่วไป

งานธุรการ

jj  aumm

นางสาวพิมพ์พิตรา  เจือจันทร์
นักจัดการงานทั่วไป

 นางสาววรรณธิวา กมุทชาติ
นักจัดการงานทั่วไป

 

images
นางสาวปัทมา  ขลิบทองรอด
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

 

 งานยานพาหนะและบริการ

IMG 0648 ppp images 1   dong images 1  images 1   
นายวันชัย  รุ่งเรือง
พนักงานขับรถยนต์  ส ๒
นายประเสริฐ  บุญประสาน
พนักงานขับรถยนต์ ส ๒

 นายทศพล  พงษ์ญาติ
พนักงานบริการ ส ๒

 นายจักรพงษ์  มากดี
พนักงานขับรถยนต์
 นายวรรณฤทธิ์  ไชยรัตน์
พนักงานขับรถยนต์
 นายชัยพร  วิมลพันธ์
พนักงานบริการ
 

 

กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา

นางปฏมา ชองคณ aunn phot
นางปฏิมา  ช่องคูณ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวอัญชวรีย์  วราห์คำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายรุ่งเจริญ  ช่วงชัย
นักวิเคราะหฺนโยบายและแผน

 

 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

  neng
 tang

นายยุทธการ  สืบแก้ว
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายประยูร  อ่างแก้ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 นางสวลภัสลดา  พันธ์ป้อม
นักจัดการงานทั่วไป

  

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย

18302138 1387869797967432 1204068955 n pjo  aun   tip pom 
นางสาวสายสุดา ประเสริฐสวัสดิ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 นายภัทราวุธ  อมรสิน
นักวิชาการศึกษา
 นางสาวอนุชราภรณ์  สาระคำ
นักวิชาการศึกษา
 นางสาวชุดานุช สมรักษ์
นักวิชาการศึกษา
 นายนราธิป สุภาการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ

mnun pnong images
นางจิดาภา  ทวีวุฒิ
พนักงานพิมพ์ ส ๔
นายมานพ  ประธาน
นักวิชาการศึกษา
นางสาวอริศา  บุปผา
นักวิชาการศึกษา

 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษ

ptare ppet nok moo
นางสาวอนัญญา  ต้นเค้า
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นางสาวเพชรรัตน์  ภาคสุโพธิ์
นักวิชาการศึกษา
นางสาวเวธกา  ทองคำตอม
นักวิชาการศึกษา
นายทศพล  พันนา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์