ubonreading

ประวัติสำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี

 

          สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานีเดิมชื่อ“ศูนย์การศึกษาประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี”จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2518 เป็นศูนย์ที่จัดการศึกษานอกโรงเรียนแห่งแรกของประเทศไทย  สังกัดกองการศึกษาผู้ใหญ่ กรมสามัญศึกษา จนกระทั่งรัฐบาลได้จัดตั้งกรมการศึกษานอกโรงเรียนขึ้นเมื่อวันที่ 24  มีนาคม 2522 จึงได้โอนไปสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน และได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุบลราชธานี ต่อมามีการปฏิรูปการศึกษา เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 กรมการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ได้เปลี่ยนแปลงสถานะเป็นสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นสถานศึกษาในสังกัดหน่วยงานดังกล่าว ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (พรบ.กศน.) โดยมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2551 จึงมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารและได้ปรับชื่อหน่วยงานสถานศึกษา ส่งผลให้ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ซึ่งสถานภาพเดิมเป็นสถานศึกษา เปลี่ยนเป็นสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี มีสถานภาพเป็นหน่วยงานการศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มี นายประกอบ  กุลบุตร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานีและนางอุไร ยืนสุข ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี

          สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 7 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีหมายเลขโทรศัพท์ 045–255001 โทรสาร 045 -255320  website:http://ubon.nfe.go.th